Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042113

Tổng số người online: 18

 
 

Tài nguyên nước

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thời điểm lập Hồ sơ cấp giấy phép của các công trình thuộc đối tượng lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước sau khi quyết định việc đầu tư thì việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành như thế nào và có cần phải công khai thông tin về những nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định?

01/04/2021 2:05:15 CH  330  Chủ đề quản lý nhà nước

- Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 201/2013/NĐ-CP: Thời điểm lấy ý kiến đối với các đối tượng phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước được tiến hành trong quá trình lập dự án đầu tư và công trình phải được cấp giấy phép trước khi quyết định việc đầu tư. Như vậy, quá trình lập dự án đầu tư, Công ty đã không lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

- Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 201/2013/NĐ-CP: Điều kiện cấp phép là “Tổ chức, cá nhân được cấp phép đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định”. Do đó, đối với công trình mà thời điểm kết thúc quá trình lập dự án đầu tư sau thời điểm Luật tài nguyên nước có hiệu lực (01/01/2013) thì Chủ đầu tư phải bổ sung việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan và công khai thông tin theo quy định.

           Trong trường hợp, thời điểm kết thúc quá trình lập dự án đầu tư trước thời điểm Luật tài nguyên nước có hiệu lực (01/01/2013) thì xem xét mức độ ảnh hưởng của công trình để lấy ý kiến về tác động của công trình.

Các chủ đề liên quan