Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923904

Tổng số người online: 11

 
 

Tài nguyên nước

Chúng tôi có công trình thủy lợi kết hợp thủy điện, công trình thuộc sông liên tỉnh, có vị trí nằm trên địa bàn tại 02 tỉnh. Vậy tôi cần phải tính tiền cấp quyền khai thác, tài nguyên nước thế nào đối với 2 tỉnh?

(16/01/2020 5:15:22 CH)

Vì bạn chưa nói rõ công trình của bạn đã vận hành hay chưa? Đã xin cấp phép tài nguyên nước hay chưa. Vì vậy, đề xuất trả lời theo 2 phương án:

- Trường hợp 1: công trình đã được cấp phép khai thác nước mặt nhưng chưa lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì tỷ lệ phân chia TCQKT tài nguyên nước căn cứ vào tỉ lệ phân bổ thuế tài nguyên.

        - Trường hợp 2: công trình chưa vận hành, đangxin cấp phép khai thác nước mặt nhưng chưa lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì tỷ lệ phân chia TCQKT tài nguyên nước căn cứ vào tỉ lệ chiếm dụng đất (lòng hồ khi tuyến đập nằm giữa ranh giới 2 tỉnh).

Các chủ đề cùng lĩnh vực