Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923783

Tổng số người online: 21

 
 

Tài nguyên nước

Cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên

(16/01/2020 5:18:06 CH)

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép:

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

- 02 bộ hồ sơ đến Cục Quản lý tài nguyên nước và 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương dự định đặt công trình.

b. Thời hạn trả kết quả:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

- Thời hạn trả giấy phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục quản lý tài nguyên nước thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

c. Mức phí, lệ phí: Không

d. Căn cứ pháp luật:

- Quyết định 59/2006/QĐ-BTC

- Luật 17/2012/QH13

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP

          - Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Các chủ đề cùng lĩnh vực