Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746868

Tổng số người online: 7

 
 

Biến đổi khí hậu

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020)

07/04/2021 12:35:50 SA  398  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia hằng năm trong phạm vi quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp tỉnh hằng năm trong phạm vi quản lý.

3. Cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở hằng năm; thực hiện lồng ghép hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với các chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở. 

Các chủ đề liên quan