Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746881

Tổng số người online: 19

 
 

Biến đổi khí hậu

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020)

07/04/2021 12:36:07 SA  504  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

2. Bộ quản lý lĩnh vực có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực.

3. Cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở theo hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Các chủ đề liên quan