Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746891

Tổng số người online: 25

 
 

Biến đổi khí hậu

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Theo dõi, giám sát tuân thủ các quy định về kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, việc thực hiện cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020)

07/04/2021 12:36:26 SA  324  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và triển khai các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi quản lý.

3. Cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải báo cáo thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các chủ đề liên quan