Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746902

Tổng số người online: 27

 
 

Biến đổi khí hậu

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Bảo vệ tầng ô-dôn (Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020)

07/04/2021 12:36:48 SA  451  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia, danh mục và hướng dẫn sử dụng để quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, kiểm soát, giảm thiểu sử dụng và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính thuộc danh mục nêu trên; tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quản lý thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, tiêu thụ các chất gây hiệu ứng nhà kính thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành các quy định quản lý, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ loại trừ, giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.

3. Cơ sở sản xuất thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sử dụng chất thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020 phải xây dựng lộ trình phù hợp để thay thế, loại bỏ chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát thuộc điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn; thực hiện quy định về thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và tiêu hủy theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chuyển đổi công nghệ bảo vệ tầng ô-dôn được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020 và pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Các chủ đề liên quan