Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746922

Tổng số người online: 31

 
 

Biến đổi khí hậu

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch (Điều 93 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020)

07/04/2021 12:37:47 SA  366  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch (Khoản 1)

a) Kịch bản biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu được sử dụng trong xác định mục tiêu dài hạn của chiến lược, quy hoạch;

b) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép vào các nội dung của chiến lược, quy hoạch;

c) Kết quả phân tích, đánh giá giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được sử dụng trong việc xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, quy hoạch.

2. Đối tượng phải lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu (Khoản 2)

Chiến lược, quy hoạch thuộc danh mục đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020 phải lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chủ đề liên quan