Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746991

Tổng số người online: 42

 
 

Biến đổi khí hậu

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Đăng ký và phê duyệt dự án theo cơ chế JCM (Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

07/04/2021 12:39:37 SA  243  Chủ đề quản lý nhà nước

1. Quy định về hồ sơ liên quan đến đăng ký dự án (Điều 11, Điều 12, Điều 13) 1.1. Đăng ký dự án

a) Dự thảo Tài liệu thiết kế dự án (PDD) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 và 4a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT) kèm theo bảng kế hoạch giám sát (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 và 5a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT);

b) Bản phương thức liên lạc (MoC) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 và 6a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT).

1.2. Sửa đổi, bổ sung Tài liệu thiết kế dự án (PDD)

a) Đơn bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 và 9a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT);

b) Dự thảo PDD sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 và 4a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT);

c) Báo cáo thẩm định của TPE bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu tại Phụ lục 7 và 7a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT).

1.3. Hủy đăng ký không tham gia dự án Đơn xin hủy đăng ký dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 và 11a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT).

1.4. Thôi không tham gia dự án

a) Đơn thôi không tham gia dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 và 12a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT);

b) Đơn đề nghị thay đổi nội dung MoC bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 và 10a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT).

2. Trình tự thủ tục phê duyệt dự án (Điều 11, Điều 12, Điều 13)

2.1. Phê duyệt dự án

a) Bên tham gia dự án gửi hồ sơ đăng ký dự án cho Tổ thư ký qua thư điện tử để xem xét, đệ trình lên UBHH.

b) Tổ thư ký cấp số tham chiếu cho dự án và thông báo việc tiếp nhận hồ sơ cùng số tham chiếu của dự án đến bên tham gia dự án.

c) Hồ sơ đăng ký dự án và TPE dự kiến được đăng trên trang thông tin điện tử của JCM và lấy ý kiến công chúng trong thời hạn ba mươi (30) ngày. Địa chỉ của dự án trên trang điện tử của JCM sẽ được Tổ thư ký thông báo đến bên tham gia dự án và TPE. Ý kiến của công chúng phải được gửi bằng tiếng Việt và tiếng Anh qua trang điện tử JCM. Người góp ý cung cấp tên, địa chỉ liên lạc cá nhân hoặc tổ chức. TPE sẽ xem xét tính xác thực của các ý kiến đóng góp và loại bỏ những ý kiến không xác thực.

d) Sau thời hạn lấy ý kiến công chúng, Tổ thư ký tổng hợp ý kiến góp ý của công chúng về dự án và trình hồ sơ cùng ý kiến góp ý lên UBHH.

đ) Bên tham gia dự án yêu cầu TPE tiến hành thẩm định hồ sơ dự án theo hướng dẫn. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thẩm định, TPE thông báo cho bên xây dựng dự án kết quả thẩm định cho bên tham gia để sửa chữa, bổ sung đến khi đạt yêu cầu. Việc thẩm định hồ sơ dự án của TPE có thể diễn ra trước, trong và sau khi lấy ý kiến công chúng.

e) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thẩm định, bên tham gia dự án gửi Tổ thư ký qua thư điện tử: Hồ sơ đăng ký dự án quy định tại khoản 1 Điều này và kèm theođơn đăng ký dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 và 8a); Báo cáo thẩm định của TPE bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 và 7a kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT) và các giấy tờ khác có liên quan.

g) Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký dự án, Tổ thư ký thông báo qua thư điện tử cho bên tham gia dự án việc tiếp nhận hồ sơ và đăng thông tin liên quan về dự án trên trang thông tin điện tử của JCM. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày, Tổ thư ký thông báo cho bên tham gia dự án và TPE của dự án về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ qua thư điện tử. Trường hợp cần bổ sung thông tin, Tổ thư ký thông báo cho bên tham gia và TPE của dự án để gửi lại. Đối với hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Tổ thư ký trình UBHH xem xét và quyết định việc đăng ký dự án.

h) Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký dự án từ Tổ thư ký, UBHH xem xét và ra quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt dự án kèm theo lý do.

2.2. Sửa đổi, bổ sung PDD

a) Khi thay đổi nội dung PDD đã được đăng ký, các bên tham gia dự án gửi hồ sơ sửa đổi, bổ sung PDD đến Tổ thư ký qua thư điện tử để trình UBHH xem xét, giải quyết.

b) Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung tiến hành theo trình tự thủ tục từ khoản 3 đến khoản 8 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT.

2.3. Hủy đăng ký không tham gia dự án

a) Trong quá trình thực hiện dự án, các bên tham gia có thể gửi đơn xin hủy đăng ký dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh qua thư điện tử cho Tổ thư ký.

b) Sau khi nhận được yêu cầu của bên tham gia dự án, Tổ thư ký trình UBHH xem xét và ra quyết định.

c) Tổ thư ký đăng tải quyết định của UBHH trên trang điện tử kèm theo các thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký dự án hoặc thôi không tham gia dự án của các bên.

d) Bên tham gia dự án phải hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết và chịu trách nhiệm với các bên liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành do quyết định hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án của mình.

2.4. Thôi không tham gia dự án

a) Trong trường hợp thôi không tham gia dự án, bên tham gia dự án gửi đơn thôi không tham gia dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh và đơn đề nghị thay đổi nội dung MoC bằng tiếng Việt và tiếng Anh qua thư điện tử cho Tổ thư ký.

b) Sau khi nhận được yêu cầu của bên tham gia dự án, Tổ thư ký trình UBHH xem xét và ra quyết định.

c) Tổ thư ký đăng tải quyết định của UBHH trên trang điện tử kèm theo các thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký dự án hoặc thôi không tham gia dự án của các bên.

d) Bên tham gia dự án phải hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết và chịu trách nhiệm với các bên liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành do quyết định hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án của mình.

Các chủ đề liên quan