Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1746946

Tổng số người online: 36

 
 

Đo đạc, bản đồ

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Khi hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ, tôi được quyền lợi cũng như phải thực hiện nghĩa vụ gì?

07/04/2021 7:08:22 CH  318  Chủ đề thủ tục hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018, cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ có quyền sau đây:

- Hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật này;

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ;

- Hợp tác về đo đạc và bản đồ với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018, cá nhân hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ có nghĩa vụ sau đây:

- Chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra;

- Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các chủ đề liên quan