Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877371

Tổng số người online: 28

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Đánh giá tác động môi trường

09/04/2021 5:58:21 SA  1141  Chủ đề quản lý nhà nước

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Điều 18 Luật BVMT)

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được  xếp hạng; và Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

 

Văn bản liên quan

-                      Chính phủ ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

-                      Chính phủ ban hành Nghị định quy định danh mục dự án về Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được  xếp hạng và Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này)

Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 20 Luật BVMT)

Nội dung:

- Các đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định chi tiết tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

- Bên cạnh đó, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 cũng quy định chi tiết về Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo

Các chủ đề liên quan