Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042072

Tổng số người online: 18

 
 

Địa chất và Khoáng sản

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Trách nhiệm quản lý của trung ương và địa phương về khoáng sản

01/04/2021 3:39:51 CH  3245  Chủ đề quản lý nhà nước

Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản được quy định tại các Điều 80, 81 Luật Khoáng sản.
Điều 80. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước, có trách nhiệm:
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản; ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản;
b) Lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược khoáng sản; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khoáng sản theo phân công của Chính phủ;
c) Khoanh định và công bố các khu vực khoáng sản theo thẩm quyền; khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền;
d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản;
đ) Cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;
e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;
g) Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tình hình hoạt động khoáng sản; quản lý thông tin, mẫu vật địa chất, khoáng sản;
h) Công bố, xuất bản các tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;
i) Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;
k) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước, trong đó có việc lập và trình phê duyệt quy hoạch về khoáng sản theo phân công của Chính phủ; đồng thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý nhà nước về khoáng sản.

Điều 81. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Uỷ ban nhân dân các cấp
1. y ban nhân dân cấp tỉnh trong phm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhim:
a) Ban hành theo thẩm quyền văn bn hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nưc về quản lý, bảo vệ khoáng sn và quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương;
b) Khoanh đnh và trình Thủ tưng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thi cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền;
c) Lập, trình cơ quan nhà nước có thm quyền phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của đa phương theo quy định ca Chính phủ;
d) Công nhận chtiêu tính trlượng khoáng sản; phê duyệt trlượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê tr lượng khoáng sản thuộc thm quyền cấp giấy phép;
đ) Cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sn, Giấy phép khai thác tn thu khng sản; chp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khng sản, Giấy phép khai thác khoáng sn, Giấy phép khai thác tn thu khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khng sn thuộc thẩm quyền;
e) Giải quyết theo thẩm quyền việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tchc, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại đa phương theo quy định của pháp luật;
g) Thc hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản;
h) Báo cáo cơ quan qun lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương về tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn;
i) Tuyên truyn, phổ biến, giáo dc pháp luật về khoáng sản;
k) Thanh tra, kim tra, xlý vi phạm pháp lut vkhoáng sản theo thẩm quyền.
2. y ban nhân dân cp huyện, y ban nhân dân cp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhim:
a) Giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sn, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tchức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật;
b) Thc hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản;
c) Báo cáo y ban nhân dân cp trên trực tiếp tình hình hoạt đng khoáng sản trên địa bàn;
d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dc pp luật về khoáng sản;
đ) Thanh tra, kiểm tra, xlý vi phạm pháp lut vkhoáng sản theo thẩm quyền.

Các chủ đề liên quan