Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 846401

Tổng số người online: 10

 
 

Đất đai

Thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất

(14/08/2016 4:02:34 CH)

1. Đơn vị chủ trì giải quyết:
Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất (Phụ lục 2 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT);
- Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất;
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (Quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP);
- Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác (Phụ lục 3 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT);
- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;
- Hai ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

3. Thời hạn trả kết quả: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Phí, lệ phí: Không

5. Căn cứ pháp luật:

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014.
- Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất.
+ Thành phần hồ sơ: quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT.
+ Thời hạn trả kết quả: quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT.

Các chủ đề cùng lĩnh vực