Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 846361

Tổng số người online: 13

 
 

Đất đai

Hệ thống quy hoạch và kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

(14/08/2016 9:00:54 CH)

Hệ thống quy hoạch và kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 36, Điều 37 Luật đất đai.

Điều 36. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh

Điều 37. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

2. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Các chủ đề cùng lĩnh vực