Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877230

Tổng số người online: 19

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thủ tục xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam

14/08/2016 9:19:25 CH  430  Chủ đề thủ tục hành chính

1) Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân,cộng đồng trong nước và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam đến Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) trước ngày 30 tháng 3 của năm xét tặng Giải thưởng.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Tổng cục Môi trường tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

Bước 3.Thẩm định hồ sơ, thông báo kết quả thẩm định:

Tổng cục Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng. Tổng cục Môi trường phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng Giải thưởng và chuyển tới các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước buổi họp đầu tiên của Hội đồng. Hội đồng xét tặng tổ chức họp xét tặng và lập Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng theo thứ tự từ điểm số cao đến điểm số thấp.

Trên cơ sở danh sách do Hội đồng xét tặng, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác minh, thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ trình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định tặng Giải thưởng cho tập thể, cá nhân và cộng đồng.

2) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ

- Bản đăng ký tham dự .

- Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng Báo cáo thành tích phải có xác nhận của Bộ, ngành, Hội Trung ương quản lý trực tiếp hoặc xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng (nếu có): Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích, sáng kiến, sáng tạo về lĩnh vực môi trường, ảnh, đĩa hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, các loại văn bản chứng minh tuân thủ luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

- Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức hoặc ảnh chụp đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Số lượng hồ sơ: Hai (02) bộ

3) Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ chức vào dịp ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) của năm xét tặng Giải thưởng.

4) Phí, lệ phí: Không

Không quy định

5) Tên các mẫu đơn

- Mẫu theo Phụ lục 1a: Bản đăng ký tham dự đối với tổ chức (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT)

- Mẫu Theo Phụ lục 1b: Bản đăng ký tham dự đối với cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT)

- Mẫu theo Phụ lục 1c: Bản đăng ký tham dự đối với cộng đồng (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT)

- Mẫu theo Phụ lục 2a: Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam dành cho tổ chức (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT)

- Mẫu theo Phụ lục 2b: Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam dành cho cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT)

- Mẫu theo Phụ lục 2c: Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam dành cho cộng đồng(ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT)

6) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trường 2014

- Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.


Các chủ đề liên quan