Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923009

Tổng số người online: 112

 
 

Môi trường

Thủ tục kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

(14/08/2016 9:25:35 CH)

1. Đơn vị chủ trì giải quyết: Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện (Mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- 07 báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện (Mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Trường hợp dự án ở địa bàn trên 02 tỉnh, phải gửi thêm số lượng báo cáo các tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra.

- 07 Phụ lục bao gồm: bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

3. Thời hạn trả kết quả:

- Thời hạn trả kết quả:

+15 ngày đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích để kiểm chứng;

+ 30 ngày đối với trường hợp phải lấy mẫu, phân tích để kiểm chứng

4. Mức phí, lệ phí: Không

5. Căn cứ pháp luật:

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

+ Thành phần hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư.

+ Thời hạn trả kết quả: Quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.