Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877298

Tổng số người online: 37

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

14/08/2016 9:26:21 CH  1330  Chủ đề thủ tục hành chính

1. Đơn vị chủ trì giải quyết: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường

2. Thành phần hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

- 01 Đơn đăng ký hành nghề quản lý CTNH (cấp lần đầu) theo mẫu (Quy định tại Phụ lục 5(A.1) ban hành  kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT);

- 01 bản sao đánh giá tác động môi trường hoặc giấy tờ thay thế theo quy định tại Phụ lục 5 B.1;

- 01 bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt;

- Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có) (Phụ lục 5 (B.1);

- Các mô tả, hồ sơ theo mẫu (Phụ lục 5 (B.1);

- Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu (Phụ lục 5C). Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký (có thể nộp đồng thời hoặc sau thời điểm nộp hồ sơ).

c. Thời hạn trả kết quả:

Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ10 ngày làm việc.          

- Thời hạn chấp thuận kết hoạch vận hành thử nghiệm: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hơp lệ.

- Thời hạn trả kết quả sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung: 20 ngày làm việc.

3. Mức phí, lệ phí: Không

4. Căn cứ pháp luật:

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

+ Quy định tại Điều 9, 10 Nghị định.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý CTNH.

+ Thành phần hồ sơ: quy định tại Điều 16 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn xử lý hồ sơ: quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 17 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Các chủ đề liên quan