Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 922897

Tổng số người online: 5

 
 

Môi trường

Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

(14/08/2016 9:27:19 CH)

1. Đơn vị chủ trì giải quyết:

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường); cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định của các Bộ, ngành khác.

2. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị thẩm định thực hiện (Mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT); 

- 09 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và 09 bản dự thảo chiến lược quy hoạch dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (Yêu cầu về cấu trúc và nội dung báo cáo thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.2, 1.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

3. Thời hạn trả kết quả:

- Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc;

- Thời hạn thẩm định: 45 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn báo cáo kết quả thẩm định: Tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo ĐMC đã hoàn chỉnh theo yêu cầu kèm văn bản đề nghị.

4. Mức phí, lệ phí: Không

5. Căn cứ pháp luật:

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

+ Thành phần hồ sơ: quy định tại Điều 3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn trả kết quả: quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.