Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1482

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1790163

Tổng số người online: 41

 
 

Môi trường

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm "Những câu hỏi thường gặp" tại đây!


Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

14/08/2016 9:28:35 CH  3699  Chủ đề thủ tục hành chính

1. Đơn vị chủ trì giải quyết:

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường); cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định của các Bộ, ngành khác.

2. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện (Mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm báo cáo ĐTM (Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

- 01 bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc tài liệu tương đương).

3. Thời hạn trả kết quả:

- Thời hạn trả lời tính không đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc;

- Thời hạn thẩm định: 45 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là 60 ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ (nếu có).

4. Mức phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5. Căn cứ pháp luật:

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

+ Thành phần hồ sơ: Quy định tại Điều 6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn thẩm định hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

+ Thời hạn phê duyệt hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Các chủ đề liên quan