Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923860

Tổng số người online: 40

 
 

Viễn thám

Nội dung của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia?

(31/12/2019 10:43:17 SA)

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP:

“1. Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia là tập hợp dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận tại trạm thu dữ liệu viễn thám quốc gia, dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nguồn ngân sách Nhà nước, siêu dữ liệu viễn thám tập hợp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sản phẩm viễn thám đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống.”

Các chủ đề cùng lĩnh vực