Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067874

Tổng số người online: 45

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 1335

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 422
WORD     PDF    
15/06/2018
2
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 358
WORD     PDF    
14/06/2018
3
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 64
WORD     PDF    
23/11/2015
4
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
Lượt xem: 87
WORD     PDF    
23/11/2015
5
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 310
WORD     PDF    
25/06/2015
6
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 2828
WORD     PDF    
23/06/2014
7
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 794
WORD     PDF    
23/06/2014
8
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 590
WORD     PDF    
29/11/2013
9
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 86
WORD     PDF    
19/06/2013
10
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 107
WORD     PDF    
21/06/2012
11
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 809
WORD     PDF    
21/06/2012
12
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 310
WORD     PDF    
17/11/2010
13
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 265
WORD     PDF    
15/11/2010
14
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
Lượt xem: 181
WORD     PDF    
13/11/2008
15
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 171
WORD     PDF    
26/11/2003
16
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 98
WORD     PDF    
20/05/1998
17
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 118
WORD     PDF    
20/03/1996
18
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 372
WORD     PDF    
27/12/1993
19
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 119
WORD     PDF    
14/07/1993
20
02/VBHN-BTNMT
Hợp nhất Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 34
WORD     PDF    
04/05/2021
21
03/VBNH-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
04/05/2021
22
04/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
04/05/2021
23
41/2021/NĐ-CP
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 126
WORD     PDF    
02/04/2021
24
49/2021/NĐ-CP
Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 72
WORD     PDF    
01/04/2021
25
51/2021/NĐ-CP
Nghị định sô 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 54
WORD     PDF    
01/04/2021
26
26/2021/NĐ-CP
Nghị định sô 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 44
WORD     PDF    
25/03/2021
27
11/2021/NĐ-CP
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 34
WORD     PDF    
10/02/2021
28
148/2020/NĐ-CP
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 128
WORD     PDF    
18/12/2020
29
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 806
WORD     PDF    
05/05/2020
30
48 /2020/NĐ-CP
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 62
WORD     PDF    
15/04/2020
12345678910...>>