Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 426889

Tổng số người online: 15

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO CƠ QUAN BAN HÀNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
25/VBHN-BTNMT
Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
2
17/VBHN-BTNMT
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
3
19/VBHN-BTNMT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
4
2325/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
11/09/2015
5
3263/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng TNMT miền Trung
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
31/12/2014
6
2186/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TNMT tp. Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
03/10/2014
7
1266/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
30/06/2014
8
1268/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
30/06/2014
9
1189/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
23/06/2014
10
1188/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TNMT tp. Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
23/06/2014
11
933/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
23/05/2014
12
2468/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
09/12/2013
13
1868/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
02/10/2013
14
1836/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
30/09/2013
15
1838/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
30/09/2013
16
1758/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
24/09/2013
17
1628/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
05/09/2013
18
1686/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
05/09/2013
19
1586/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
05/09/2013
20
1688/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
05/09/2013
21
1385/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
06/08/2013
22
1369/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
06/08/2013
23
1323/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp Chế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
06/08/2013
24
1289/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
01/08/2013
25
1269/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
31/07/2013
12345