Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746590

Tổng số người online: 14

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
45/2013/QH13
Luật Đất đai
WORD PDF
29/11/2013
2
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
19/11/2019
3
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
19/11/2019
4
79 /2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
26/10/2019
5
35/2017/NĐ-CP
Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
WORD PDF
03/04/2017
6
01/2017/NĐ-CP
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
WORD PDF
06/01/2017
7
135/2016/NĐ-CP
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
WORD PDF
09/09/2016
8
35/2015/NĐ-CP
Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa
WORD PDF
13/04/2015
9
118/2014/NĐ-CP
Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
WORD PDF
17/12/2014
10
104/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về khung giá đất
WORD PDF
14/11/2014
11
102/2014/NĐ-CP
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
WORD PDF
10/11/2014
12
43/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
WORD PDF
15/05/2014
13
44/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về giá đất
WORD PDF
15/05/2014
14
45/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất
WORD PDF
15/05/2014
15
46/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
WORD PDF
15/05/2014
16
47/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
WORD PDF
15/05/2014
17
126/2013/NĐ-CP
Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
WORD PDF
15/10/2013
18
103/NQ-CP
Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
14/11/2019
19
161/NQ-CP
Nghị quyết số 161/NQ-CP Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016 - 2020)
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
31/12/2018
20
07/NQ-CP
Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
WORD PDF
22/01/2014
21
49/2013/QH13
Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
WORD PDF
21/06/2013
22
19-NQ/TW
Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
WORD PDF
31/10/2012
23
1126/2007/NQ-UBTVQH11
Nghị quyết quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp
WORD PDF
21/06/2007
24
02/2005/NQLT-HND-BTNMT
Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai
WORD PDF
13/05/2005
25
893/QĐ-BTNMT
Quyết định 893/QĐ-BTNMT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai trực thuộc Tổng cục quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
20/03/2018
123456