Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 922883

Tổng số người online: 7

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
15/06/2018
2
45/2013/QH13
Luật Đất đai
WORD PDF
29/11/2013
3
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
26/11/2003
4
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
14/07/1993
5
06/2020/NĐ-CP
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 NĐ số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
03/01/2020
6
96/2019/NĐ-CP
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
19/12/2019
7
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
19/11/2019
8
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
19/11/2019
9
79 /2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
26/10/2019
10
79/2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
26/10/2019
11
62/2019/NĐ-CP
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
11/07/2019
12
123/2017/NĐ-CP
Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
14/11/2017
13
35/2017/NĐ-CP
Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
WORD PDF
03/04/2017
14
01/2017/NĐ-CP
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
WORD PDF
06/01/2017
15
135/2016/NĐ-CP
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
WORD PDF
09/09/2016
16
135/2016/NĐ-CP
Nghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
09/09/2016
17
35/2015/NĐ-CP
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ quản lý sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/04/2015
18
35/2015/NĐ-CP
Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa
WORD PDF
13/04/2015
19
118/2014/NĐ-CP
Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
WORD PDF
17/12/2014
20
104/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về khung giá đất
WORD PDF
14/11/2014
21
104/2014/NĐ-CP
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
14/11/2014
22
102/2014/NĐ-CP
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
10/11/2014
23
102/2014/NĐ-CP
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
WORD PDF
10/11/2014
24
43/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
WORD PDF
15/05/2014
25
44/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về giá đất
WORD PDF
15/05/2014
12345678910