Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1423

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1328995

Tổng số người online: 104

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 256

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 923
WORD     PDF    
15/06/2018
2
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 1172
WORD     PDF    
29/11/2013
3
13/2003/QH11
Luật quy định về đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 389
WORD     PDF    
26/11/2003
4
24-L/CTN
Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 280
WORD     PDF    
14/07/1993
5
03/VBNH-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 470
WORD     PDF    
04/05/2021
6
04/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 563
WORD     PDF    
04/05/2021
7
49/2021/NĐ-CP
Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 220
WORD     PDF    
01/04/2021
8
26/2021/NĐ-CP
Nghị định sô 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 143
WORD     PDF    
25/03/2021
9
148/2020/NĐ-CP
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 467
WORD     PDF    
18/12/2020
10
06/2020/NĐ-CP
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 NĐ số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 431
WORD     PDF    
03/01/2020
11
96/2019/NĐ-CP
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 246
WORD     PDF    
19/12/2019
12
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 322
WORD     PDF    
19/11/2019
13
91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 136
WORD     PDF    
19/11/2019
14
79 /2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 143
WORD     PDF    
26/10/2019
15
79/2019/NĐ-CP
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 82
WORD     PDF    
26/10/2019
16
62/2019/NĐ-CP
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 140
WORD     PDF    
11/07/2019
17
123/2017/NĐ-CP
Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 98
WORD     PDF    
14/11/2017
18
35/2017/NĐ-CP
Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
Lượt xem: 41
WORD     PDF    
03/04/2017
19
01/2017/NĐ-CP
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
Lượt xem: 116
WORD     PDF    
06/01/2017
20
135/2016/NĐ-CP
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
09/09/2016
21
135/2016/NĐ-CP
Nghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 36
WORD     PDF    
09/09/2016
22
35/2015/NĐ-CP
Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
13/04/2015
23
35/2015/NĐ-CP
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ quản lý sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 67
WORD     PDF    
13/04/2015
24
118/2014/NĐ-CP
Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
17/12/2014
25
104/2014/NĐ-CP
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
14/11/2014
26
104/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về khung giá đất
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
14/11/2014
27
102/2014/NĐ-CP
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
10/11/2014
28
102/2014/NĐ-CP
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
10/11/2014
29
47/2014/NĐ-CP
Nghị định sô 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
15/05/2014
30
44/2014/NĐ-CP
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 41
WORD     PDF    
15/05/2014
123456789