Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1457

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1704970

Tổng số người online: 40

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 172

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
05/2021/TT-BTNMT
Thông tư 05/2021/TT-BTNMT ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 642
WORD     PDF    
29/05/2021
2
619 /QĐ-TTg
Quyết định số 619/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
08/05/2020
3
3634/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3634/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý chất lượng trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
04/12/2018
4
3635/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3635/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý Chất thải trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 38
WORD     PDF    
04/12/2018
5
3638/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3638/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 27
WORD     PDF    
04/12/2018
6
3636/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3636/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
04/12/2018
7
3637/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3637/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ Môi trường Miền Nam trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
04/12/2018
8
1307/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1307/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
26/04/2018
9
1319/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1319/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
26/04/2018
10
1303/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1303/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Pháp chế và Thanh tra trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
26/04/2018
11
1304/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1304/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
26/04/2018
12
1306/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1306/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý chất lượng Môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
26/04/2018
13
1308/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1308/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch- Tài chính trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
26/04/2018
14
1309/QĐ-BTNMT
Quyết định 1309/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc Môi trường Miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
26/04/2018
15
1310/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1310/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc Môi trường Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
26/04/2018
16
1311/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Nam trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
26/04/2018
17
1312/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1312/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ Môi trường Miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
26/04/2018
18
1313/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1313/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
26/04/2018
19
1314/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1314/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ Môi trường Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
26/04/2018
20
1315/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý chất thải trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
26/04/2018
21
1317/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1317/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ Môi trường Miền Nam trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
26/04/2018
22
1318/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1318/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
26/04/2018
23
1320/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1320/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
26/04/2018
24
1305/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1305/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ KHCN và HTQT trực thuộc Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
26/04/2018
25
1316/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1316/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Văn phòng Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
26/04/2018
26
893/QĐ-BTNMT
Quyết định số 893/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
20/03/2018
27
896/QĐ-BTNMT
Quyết định số 896/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
20/03/2018
28
894/QĐ-BTNMT
Quyết định số 894/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quy hoạch đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
20/03/2018
29
892/QĐ-BTNMT
Quyết định số 892/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Phát triển Quỹ đất trực thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
20/03/2018
30
889/QĐ-BTNMT
Quyết định số 889/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 6
WORD     PDF    
20/03/2018
123456