Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067896

Tổng số người online: 46

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 171

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
21/2013/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
04/03/2013
2
36/2017/NĐ-CP
Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
04/04/2017
3
134/2008/QĐ-TTg
Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
02/10/2008
4
1673/QĐ-TTg
Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
08/11/2012
5
1168/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
17/07/2013
6
1166/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám Quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
17/07/2013
7
1188/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
18/07/2013
8
1269/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
31/07/2013
9
1289/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
01/08/2013
10
1369/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
06/08/2013
11
1323/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp Chế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
06/08/2013
12
1385/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
06/08/2013
13
1628/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
05/09/2013
14
1686/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
05/09/2013
15
1586/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
05/09/2013
16
1688/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
05/09/2013
17
1758/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
24/09/2013
18
1836/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
30/09/2013
19
1838/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
30/09/2013
20
1868/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
02/10/2013
21
2468/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/12/2013
22
77/2013/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
24/12/2013
23
16/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
19/02/2014
24
21/2014/QĐ-TTG
Quyết định số 21/2014/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
13/03/2014
25
21/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
17/03/2014
26
25/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
25/03/2014
27
933/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
23/05/2014
28
1189/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
23/06/2014
29
1188/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TNMT tp. Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
23/06/2014
30
1266/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
30/06/2014
123456