Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976951

Tổng số người online: 35

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC KHÁC

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 116

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
136/2018/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
05/10/2018
2
73/2017/NĐ-CP
Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 61
WORD     PDF    
14/06/2017
3
33/2017/NĐ-CP
Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
Lượt xem: 36
WORD     PDF    
03/04/2017
4
60/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
01/07/2016
5
102/2008/NĐ-CP
Nghị định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
15/09/2008
6
876/QĐ-BTNMT
Quyết định số 876/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 92
WORD     PDF    
10/05/2021
7
417/QĐ-BTNMT
Quyết định số 417/QĐ-BTNMT về Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
10/03/2021
8
341/QĐ-BTNMT
Quyết định số 341/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 33
WORD     PDF    
26/02/2021
9
109/QĐ-BTNMT
Quyết định số 109/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
20/01/2021
10
3120/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3120/QĐ-BTNMT Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
31/12/2020
11
3121/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3121/QĐ-BTNMT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức dnah nghề nghiệp viên chức ngành TNMT hạng II
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 74
WORD     PDF    
31/12/2020
12
2950/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT về Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
28/12/2020
13
2737/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2737/QĐ-BTNMT về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 39
WORD     PDF    
04/12/2020
14
2737/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2737/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 87
WORD     PDF    
04/12/2020
15
1660/QĐ-TTG
Quyết định số 1660/QĐ-TTG Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 66
WORD     PDF    
26/10/2020
16
2184/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2184/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
05/10/2020
17
1868/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
24/08/2020
18
1868/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
24/08/2020
19
826/QĐ-TTG
Quyết định số 826/QĐ-TTG về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 69
WORD     PDF    
12/06/2020
20
1151/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1151/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
21/05/2020
21
889/QĐ-BTNMT
Quyết định số 889/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 251
WORD     PDF    
07/05/2020
22
887/QĐ-BTNMT
Quyết định số 887/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 140
WORD     PDF    
07/04/2020
23
888/QĐ-BTNMT
Quyết định số 888/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan bành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 124
WORD     PDF    
07/04/2020
24
886/QĐ-BTNMT
Quyết định 886/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
07/04/2020
25
885/QĐ-BTNMT
Quyết định 885/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
07/04/2020
26
814/QĐ-BTNMT
Quyết định số 814/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
31/03/2020
27
218/QĐ-BTNMT
Quyết định số 218/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
22/01/2020
28
91/QĐ-BTNMT
Quyết định số 91/QĐ-BTNMT về Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thựchiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
13/01/2020
29
3166/QĐ-BTNMT
Quyết định 3166/QĐ-BTNMT về ban hành Quy chế cập nhật cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Hệ tri thức Việt số hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
12/12/2019
30
2350/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT về Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
11/09/2019
1234