Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 850480

Tổng số người online: 4

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
WORD PDF
21/06/2012
2
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/05/1998
3
66/2019/NĐ-CP
Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
29/07/2019
4
167/2018/NĐ-CP
Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
26/12/2018
5
167/2018/NĐ-CP
Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
26/12/2018
6
114/2018/NĐ-CP
Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập,hồ chứa nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
04/09/2018
7
82/2017/NĐ-CP
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
17/07/2017
8
82/2017/NĐ- CP
Nghị định 82/2017/NĐ- CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
WORD PDF
17/07/2017
9
54/2015/NĐ-CP
Nghị định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm
WORD PDF
08/06/2015
10
54/2015/NĐ-CP
Nghị định sô 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
08/06/2015
11
43/2015/NĐ-CP
Nghị định sô 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
06/05/2015
12
43/2015/NĐ-CP
Nghị định về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
WORD PDF
06/05/2015
13
201/2013/NĐ-CP
Nghị định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
WORD PDF
27/11/2013
14
120/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý lưu vực sông
WORD PDF
01/12/2008
15
120/2008/NĐ-CP
Nghị định số 120/2008/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý lưu vực sông
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
01/12/2008
16
112/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
WORD PDF
20/10/2008
17
73/NQ-CP
Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
06/06/2018
18
1748/QĐ-TTG
Quyết định số 1748/QĐ-TTG Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
04/12/2019
19
1612/QĐ-TTg
Quyết định số 1612/QĐ-TTg Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
20
1606/QĐ-TTG
Quyết định số 1606/QĐ-TTG Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
21
1606/QĐ-TTg
Quyết định số 1606/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
22
1605/QĐ-TTg
Quyết định số 1605/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
23
1606/QĐ-TTg
Quyết định số 1606/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/11/2019
24
1553/QĐ-TTG
Quyết định số 1553/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
08/11/2019
25
1200/QĐ-TTg
Quyết định số 1200/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
16/09/2019
123