Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 156964

Tổng số người online: 28

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
WORD PDF
21/06/2012
2
54/2015/NĐ-CP
Nghị định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm
WORD PDF
08/06/2015
3
43/2015/NĐ-CP
Nghị định về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
WORD PDF
06/05/2015
4
201/2013/NĐ-CP
Nghị định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
WORD PDF
27/11/2013
5
120/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý lưu vực sông
WORD PDF
01/12/2008
6
112/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
WORD PDF
20/10/2008
7
15/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về bảo vệ nước dưới đất
WORD PDF
31/12/2008
8
13/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định việc điều tra, đánh giá nước dưới đất
WORD PDF
09/04/2007
9
14/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
WORD PDF
09/04/2007
10
81/2006/QĐ-TTg
Quyết định về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020
WORD PDF
14/04/2006
11
24/2016/TT-BTNMT
Thông tư 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
WORD PDF
09/09/2016
12
59/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
WORD PDF
14/12/2015
13
42/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước
WORD PDF
29/09/2015
14
08/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
WORD PDF
26/02/2015
15
01/2015/TT-BTNMT
Thông tư ban hành định mức kinh tế quan trắc và dự báo tài nguyên nước
WORD PDF
09/01/2015
16
56/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
WORD PDF
24/09/2014
17
40/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
WORD PDF
11/07/2014
18
27/2014/TT-BTNMT
Thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
WORD PDF
30/05/2014
19
09/2014/TT- BTNMT
Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỉ lệ 1/50.000
WORD PDF
17/02/2014
20
08/2014/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000
WORD PDF
17/02/2014
21
10/2014/TT-BTNMT
Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1-100000
WORD PDF
17/02/2014
22
11/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỉ lệ 1/200.000
WORD PDF
17/02/2014
23
12/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
WORD PDF
17/02/2014
24
13/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
WORD PDF
17/02/2014
25
19/2013/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
WORD PDF
18/07/2013
12