Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 320111

Tổng số người online: 18

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
WORD PDF
21/06/2012
2
82/2017/NĐ- CP
Nghị định 82/2017/NĐ- CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
WORD PDF
17/07/2017
3
54/2015/NĐ-CP
Nghị định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm
WORD PDF
08/06/2015
4
43/2015/NĐ-CP
Nghị định về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
WORD PDF
06/05/2015
5
201/2013/NĐ-CP
Nghị định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
WORD PDF
27/11/2013
6
120/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý lưu vực sông
WORD PDF
01/12/2008
7
112/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
WORD PDF
20/10/2008
8
15/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về bảo vệ nước dưới đất
WORD PDF
31/12/2008
9
13/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định việc điều tra, đánh giá nước dưới đất
WORD PDF
09/04/2007
10
14/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
WORD PDF
09/04/2007
11
81/2006/QĐ-TTg
Quyết định về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020
WORD PDF
14/04/2006
12
65/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT vê Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
WORD PDF
22/12/2017
13
47/2017/TT-BTNMT
Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
WORD PDF
07/11/2017
14
36/2017/TT-BTNMT
Thông tư 36/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
WORD PDF
06/10/2017
15
37/2017/TT-BTNMT
Thông tư 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
WORD PDF
06/10/2017
16
30/2017/TT-BTNMT
Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
WORD PDF
11/09/2017
17
16/2017/TT-BTNMT
Thông tư 16/2017/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
WORD PDF
25/07/2017
18
15/2017/TT-BTNMT
Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
WORD PDF
21/07/2017
19
24/2016/TT-BTNMT
Thông tư 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
WORD PDF
09/09/2016
20
59/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
WORD PDF
14/12/2015
21
42/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước
WORD PDF
29/09/2015
22
08/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
WORD PDF
26/02/2015
23
01/2015/TT-BTNMT
Thông tư ban hành định mức kinh tế quan trắc và dự báo tài nguyên nước
WORD PDF
09/01/2015
24
56/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
WORD PDF
24/09/2014
25
40/2014/TT-BTNMT
Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
WORD PDF
11/07/2014
12