Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976821

Tổng số người online: 36

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 82

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 3381
WORD     PDF    
21/06/2012
2
08/1998/QH10
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội số 08/1998/QH10 20 THÁNG 05 NĂM 1998
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 550
WORD     PDF    
20/05/1998
3
02/VBHN-BTNMT
Hợp nhất Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1227
WORD     PDF    
04/05/2021
4
41/2021/NĐ-CP
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 869
WORD     PDF    
02/04/2021
5
66/2019/NĐ-CP
Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 413
WORD     PDF    
29/07/2019
6
167/2018/NĐ-CP
Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 475
WORD     PDF    
26/12/2018
7
167/2018/NĐ-CP
Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 206
WORD     PDF    
26/12/2018
8
114/2018/NĐ-CP
Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập,hồ chứa nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 311
WORD     PDF    
04/09/2018
9
82/2017/NĐ-CP
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 163
WORD     PDF    
17/07/2017
10
82/2017/NĐ- CP
Nghị định 82/2017/NĐ- CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
17/07/2017
11
54/2015/NĐ-CP
Nghị định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm
Lượt xem: 99
WORD     PDF    
08/06/2015
12
54/2015/NĐ-CP
Nghị định sô 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 85
WORD     PDF    
08/06/2015
13
43/2015/NĐ-CP
Nghị định sô 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 231
WORD     PDF    
06/05/2015
14
43/2015/NĐ-CP
Nghị định về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
Lượt xem: 121
WORD     PDF    
06/05/2015
15
201/2013/NĐ-CP
Nghị định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 431
WORD     PDF    
27/11/2013
16
120/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý lưu vực sông
Lượt xem: 124
WORD     PDF    
01/12/2008
17
120/2008/NĐ-CP
Nghị định số 120/2008/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý lưu vực sông
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
01/12/2008
18
112/2008/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
Lượt xem: 131
WORD     PDF    
20/10/2008
19
73/NQ-CP
Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
06/06/2018
20
1622/QĐ-TTG
Quyết định số 1622/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
27/12/2022
21
1383/QĐ-TTg
Quyết định số Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 84
WORD     PDF    
04/08/2021
22
1748/QĐ-TTG
Quyết định số 1748/QĐ-TTG Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 121
WORD     PDF    
04/12/2019
23
1612/QĐ-TTg
Quyết định số 1612/QĐ-TTg Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 35
WORD     PDF    
13/11/2019
24
1606/QĐ-TTG
Quyết định số 1606/QĐ-TTG Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
13/11/2019
25
1606/QĐ-TTg
Quyết định số 1606/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
13/11/2019
26
1605/QĐ-TTg
Quyết định số 1605/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
13/11/2019
27
1606/QĐ-TTg
Quyết định số 1606/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
13/11/2019
28
1553/QĐ-TTG
Quyết định số 1553/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 44
WORD     PDF    
08/11/2019
29
1200/QĐ-TTg
Quyết định số 1200/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 60
WORD     PDF    
16/09/2019
30
3543/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3543/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 53
WORD     PDF    
30/12/2015
123