Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 426893

Tổng số người online: 18

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
WORD PDF
17/11/2010
2
158/2016/NĐ-CP
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
29/11/2016
3
203/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
28/11/2013
4
142/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
WORD PDF
24/10/2013
5
22/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
26/03/2012
6
15/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
09/03/2012
7
103/NQ-CP
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
WORD PDF
22/11/2011
8
48/2017/QĐ-TTg
Quyết định 48/2017/QĐ-TTg về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/12/2017
9
16/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
19/02/2014
10
18/2013/QĐ-TTg
Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
WORD PDF
29/03/2013
11
14/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan
WORD PDF
30/12/2008
12
25/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than.
WORD PDF
31/12/2007
13
116/2007/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
WORD PDF
23/07/2007
14
14/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản
WORD PDF
08/09/2006
15
06/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
WORD PDF
07/06/2006
16
04/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất
WORD PDF
31/03/2006
17
02/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn
WORD PDF
27/01/2006
18
219/1999/QĐ-TTg
Quyết định về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
WORD PDF
11/11/1999
19
03/CT-TTg
Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
WORD PDF
30/03/2015
20
18/2008/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác
WORD PDF
06/06/2008
21
16/2002/CT-TTg
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thụ cát, sỏi lòng sông
WORD PDF
31/07/2002
22
28/2018/TT-BTNMT
Thông tư 28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
23
23/2018/TT-BTNMT
Thông tư 23/2018/TT-BTNMT Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
24
15/2018/TT-BTNMT
Thông tư số 15/2018/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
25/10/2018
25
75/2017/TT-BTNMT
Thông tư 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
WORD PDF
29/12/2017
1234