Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976860

Tổng số người online: 29

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 146

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 1344
WORD     PDF    
17/11/2010
2
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 556
WORD     PDF    
20/03/1996
3
51/2021/NĐ-CP
Nghị định sô 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 738
WORD     PDF    
01/04/2021
4
36/2020/NĐ-CP
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 667
WORD     PDF    
24/03/2020
5
23/2020/NĐ-CP
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 517
WORD     PDF    
24/02/2020
6
67/2019/NĐ-CP
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 425
WORD     PDF    
31/07/2019
7
105/2018/NĐ-CP
Nghị định 105/2018/NĐ-CP của Chính phủ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 77
WORD     PDF    
08/08/2018
8
164/2016/NĐ-CP
Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 254
WORD     PDF    
24/12/2016
9
158/2016/NĐ-CP
Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 349
WORD     PDF    
29/11/2016
10
158/2016/NĐ-CP
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Lượt xem: 107
WORD     PDF    
29/11/2016
11
203/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Lượt xem: 85
WORD     PDF    
28/11/2013
12
203/2013/NĐ-CP
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 50
WORD     PDF    
28/11/2013
13
142/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Lượt xem: 53
WORD     PDF    
24/10/2013
14
142/2013/NĐ-CP
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 50
WORD     PDF    
24/10/2013
15
22/2012/NĐ-CP
Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 79
WORD     PDF    
26/03/2012
16
22/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Lượt xem: 73
WORD     PDF    
26/03/2012
17
15/2012/NĐ-CP
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 88
WORD     PDF    
15/03/2012
18
15/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Lượt xem: 41
WORD     PDF    
09/03/2012
19
74/2011/NĐ-CP
Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 63
WORD     PDF    
25/08/2011
20
103/NQ-CP
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
22/11/2011
21
2183 /QĐ-TTg
Quyết định số 2183/QĐ-TTG về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 69
WORD     PDF    
21/12/2020
22
401/QĐ-BTNMT
Quyết định số 401/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
01/02/2018
23
390/QĐ-BTNMT
Quyết định 390/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
01/02/2018
24
384/QĐ-BTNMT
Quyết định 384/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
01/02/2018
25
397/QĐ-BTNMT
Quyết định 397/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
01/02/2018
26
388/QĐ-BTNMT
Quyết định 388/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
01/02/2018
27
391/QĐ-BTNMT
Quyết định 391/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Vật Lý Đại chất trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
01/02/2018
28
392/QĐ-BTNMT
Quyết định 392/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
01/02/2018
29
385/QĐ-BTNMT
Quyết định 385/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
01/02/2018
30
386/QĐ-BTNMT
Quyết định 386/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
01/02/2018
12345