Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 66772

Tổng số người online: 8

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
WORD PDF
17/11/2010
2
158/2016/NĐ-CP
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
29/11/2016
3
203/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
28/11/2013
4
142/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
WORD PDF
24/10/2013
5
22/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
26/03/2012
6
15/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
09/03/2012
7
103/NQ-CP
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
WORD PDF
22/11/2011
8
16/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
19/02/2014
9
18/2013/QĐ-TTg
Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
WORD PDF
29/03/2013
10
14/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan
WORD PDF
30/12/2008
11
25/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than.
WORD PDF
31/12/2007
12
116/2007/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
WORD PDF
23/07/2007
13
14/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản
WORD PDF
08/09/2006
14
06/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
WORD PDF
07/06/2006
15
04/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất
WORD PDF
31/03/2006
16
02/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn
WORD PDF
27/01/2006
17
219/1999/QĐ-TTg
Quyết định về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
WORD PDF
11/11/1999
18
03/CT-TTg
Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
WORD PDF
30/03/2015
19
18/2008/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác
WORD PDF
06/06/2008
20
16/2002/CT-TTg
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thụ cát, sỏi lòng sông
WORD PDF
31/07/2002
21
42/2016/TT-BTNMT
Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
22
43/2016/TT-BTNMT
Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
23
45/2016/TT-BTNMT
Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
24
44/2016/TT-BTNMT
Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
WORD PDF
26/12/2016
25
11/2016/TT-BTNMT
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:50.000
WORD PDF
16/06/2016
123