Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 846368

Tổng số người online: 20

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
WORD PDF
17/11/2010
2
47-L/CTN
Luật Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
20/03/1996
3
36/2020/NĐ-CP
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/03/2020
4
23/2020/NĐ-CP
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/02/2020
5
67/2019/NĐ-CP
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
WORD PDF
31/07/2019
6
105/2018/NĐ-CP
Nghị định 105/2018/NĐ-CP của Chính phủ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
08/08/2018
7
164/2016/NĐ-CP
Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/12/2016
8
158/2016/NĐ-CP
Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
29/11/2016
9
158/2016/NĐ-CP
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
29/11/2016
10
203/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
28/11/2013
11
203/2013/NĐ-CP
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
28/11/2013
12
142/2013/NĐ-CP
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/10/2013
13
142/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
WORD PDF
24/10/2013
14
22/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
26/03/2012
15
22/2012/NĐ-CP
Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
26/03/2012
16
15/2012/NĐ-CP
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
15/03/2012
17
15/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
09/03/2012
18
74/2011/NĐ-CP
Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
25/08/2011
19
103/NQ-CP
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
WORD PDF
22/11/2011
20
401/QĐ-BTNMT
Quyết định số 401/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
21
390/QĐ-BTNMT
Quyết định 390/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
22
384/QĐ-BTNMT
Quyết định 384/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
23
397/QĐ-BTNMT
Quyết định 397/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
24
388/QĐ-BTNMT
Quyết định 388/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
25
391/QĐ-BTNMT
Quyết định 391/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Vật Lý Đại chất trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
123456