Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746664

Tổng số người online: 22

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
WORD PDF
17/11/2010
2
67/2019/NĐ-CP
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
WORD PDF
31/07/2019
3
158/2016/NĐ-CP
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
29/11/2016
4
203/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
28/11/2013
5
142/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
WORD PDF
24/10/2013
6
22/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
26/03/2012
7
15/2012/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
WORD PDF
09/03/2012
8
103/NQ-CP
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
WORD PDF
22/11/2011
9
401/QĐ-BTNMT
Quyết định số 401/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
10
390/QĐ-BTNMT
Quyết định 390/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
11
384/QĐ-BTNMT
Quyết định 384/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
12
397/QĐ-BTNMT
Quyết định 397/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
13
388/QĐ-BTNMT
Quyết định 388/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
14
391/QĐ-BTNMT
Quyết định 391/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Vật Lý Đại chất trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
15
392/QĐ-BTNMT
Quyết định 392/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
16
385/QĐ-BTNMT
Quyết định 385/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
17
386/QĐ-BTNMT
Quyết định 386/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
18
399/QĐ-BTNMT
Quyết định 399/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn INTERGEO trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
19
389/QĐ-BTNMT
Quyết định số 389/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoáng sản trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
20
393/QĐ-BTNMT
Quyết định số 393/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
21
404/QĐ-BTNMT
Quyết định số 404/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
22
408/QĐ-BTNMT
Quyết định số 408/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
23
400/QĐ-BTNMT
Quyết định số 400/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn địa chất Tây Bắc trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
24
402/QĐ-BTNMT
Quyết định số 402/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn địa chất Tây Bắc trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
25
403/QĐ-BTNMT
Quyết định 403/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/02/2018
12345