Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067849

Tổng số người online: 41

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 251

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 2828
WORD     PDF    
23/06/2014
2
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 794
WORD     PDF    
23/06/2014
3
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 265
WORD     PDF    
15/11/2010
4
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
Lượt xem: 181
WORD     PDF    
13/11/2008
5
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 372
WORD     PDF    
27/12/1993
6
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 806
WORD     PDF    
05/05/2020
7
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 197
WORD     PDF    
16/07/2019
8
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 113
WORD     PDF    
16/07/2019
9
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 759
WORD     PDF    
13/05/2019
10
25/VBHN-BTNMT
Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 47
WORD     PDF    
10/12/2018
11
59/2017/NĐ-CP
Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
12/05/2017
12
59/2017/NĐ-CP
Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
12/05/2017
13
164/2016/NĐ-CP
Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 61
WORD     PDF    
24/12/2016
14
155/2016/NĐ-CP
Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 190
WORD     PDF    
18/11/2016
15
155/2016/NĐ-CP
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 94
WORD     PDF    
18/11/2016
16
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 105
WORD     PDF    
16/11/2016
17
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Lượt xem: 34
WORD     PDF    
16/11/2016
18
12/2016/NĐ-CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
19/02/2016
19
38/2015/NĐ-CP
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
Lượt xem: 111
WORD     PDF    
24/04/2015
20
38/2015/NĐ-CP
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 82
WORD     PDF    
24/04/2015
21
19/2015/NĐ-CP
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 101
WORD     PDF    
14/02/2015
22
18/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Lượt xem: 176
WORD     PDF    
14/02/2015
23
19/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014
Lượt xem: 80
WORD     PDF    
14/02/2015
24
03/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
06/01/2015
25
03/2015/NĐ-CP
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
06/01/2015
26
127/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Lượt xem: 41
WORD     PDF    
31/12/2014
27
114/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về đối tượng điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
26/11/2014
28
114/2014/NĐ-CP
Nghị định số 114/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
26/11/2014
29
80/2014/NĐ-CP
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 108
WORD     PDF    
06/08/2014
30
80/2014/NĐ-CP
Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
Lượt xem: 119
WORD     PDF    
06/08/2014
123456789