Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976913

Tổng số người online: 40

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 266

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
72/2020/QH14
Luật số 72/2020/QH14 về Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 10809
WORD     PDF    
17/11/2020
2
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 2478
WORD     PDF    
23/06/2014
3
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 4488
WORD     PDF    
23/06/2014
4
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 983
WORD     PDF    
15/11/2010
5
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
Lượt xem: 674
WORD     PDF    
13/11/2008
6
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1091
WORD     PDF    
27/12/1993
7
55/2021/NĐ-CP
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 4136
WORD     PDF    
24/05/2021
8
54/2021/NĐ-CP
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 2431
WORD     PDF    
21/05/2021
9
118/2020/NĐ-CP
Nghị định số 118/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 404
WORD     PDF    
02/10/2020
10
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 2221
WORD     PDF    
05/05/2020
11
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 264
WORD     PDF    
16/07/2019
12
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 372
WORD     PDF    
16/07/2019
13
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 2091
WORD     PDF    
13/05/2019
14
25/VBHN-BTNMT
Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 156
WORD     PDF    
10/12/2018
15
59/2017/NĐ-CP
Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Lượt xem: 66
WORD     PDF    
12/05/2017
16
59/2017/NĐ-CP
Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 60
WORD     PDF    
12/05/2017
17
164/2016/NĐ-CP
Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 224
WORD     PDF    
24/12/2016
18
155/2016/NĐ-CP
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 348
WORD     PDF    
18/11/2016
19
155/2016/NĐ-CP
Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 400
WORD     PDF    
18/11/2016
20
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 284
WORD     PDF    
16/11/2016
21
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Lượt xem: 140
WORD     PDF    
16/11/2016
22
12/2016/NĐ-CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 151
WORD     PDF    
19/02/2016
23
38/2015/NĐ-CP
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
Lượt xem: 405
WORD     PDF    
24/04/2015
24
38/2015/NĐ-CP
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 327
WORD     PDF    
24/04/2015
25
19/2015/NĐ-CP
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 320
WORD     PDF    
14/02/2015
26
18/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Lượt xem: 481
WORD     PDF    
14/02/2015
27
19/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014
Lượt xem: 184
WORD     PDF    
14/02/2015
28
03/2015/NĐ-CP
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 162
WORD     PDF    
06/01/2015
29
03/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Lượt xem: 127
WORD     PDF    
06/01/2015
30
127/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Lượt xem: 302
WORD     PDF    
31/12/2014
123456789