Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 846387

Tổng số người online: 14

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
WORD PDF
23/06/2014
2
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/06/2014
3
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
WORD PDF
15/11/2010
4
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
WORD PDF
13/11/2008
5
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
27/12/1993
6
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
05/05/2020
7
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
16/07/2019
8
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
16/07/2019
9
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/05/2019
10
25/VBHN-BTNMT
Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
11
59/2017/NĐ-CP
Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
WORD PDF
12/05/2017
12
59/2017/NĐ-CP
Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
12/05/2017
13
164/2016/NĐ-CP
Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
WORD PDF
24/12/2016
14
155/2016/NĐ-CP
Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
18/11/2016
15
155/2016/NĐ-CP
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
WORD PDF
18/11/2016
16
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
16/11/2016
17
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
WORD PDF
16/11/2016
18
12/2016/NĐ-CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
WORD PDF
19/02/2016
19
38/2015/NĐ-CP
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
WORD PDF
24/04/2015
20
38/2015/NĐ-CP
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
24/04/2015
21
19/2015/NĐ-CP
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
14/02/2015
22
18/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
WORD PDF
14/02/2015
23
19/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014
WORD PDF
14/02/2015
24
03/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
WORD PDF
06/01/2015
25
03/2015/NĐ-CP
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
06/01/2015
12345678910