Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746691

Tổng số người online: 17

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
WORD PDF
23/06/2014
2
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
WORD PDF
15/11/2010
3
20/2008/QH12
Luật Đa dạng sinh học
WORD PDF
13/11/2008
4
64/2019/NĐ-CP
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
16/07/2019
5
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/05/2019
6
25/VBHN-BTNMT
Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
7
59/2017/NĐ-CP
Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
WORD PDF
12/05/2017
8
164/2016/NĐ-CP
Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
WORD PDF
24/12/2016
9
155/2016/NĐ-CP
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
WORD PDF
18/11/2016
10
154/2016/NĐ-CP
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
WORD PDF
16/11/2016
11
12/2016/NĐ-CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
WORD PDF
19/02/2016
12
38/2015/NĐ-CP
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
WORD PDF
24/04/2015
13
18/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
WORD PDF
14/02/2015
14
19/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014
WORD PDF
14/02/2015
15
03/2015/NĐ-CP
Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
WORD PDF
06/01/2015
16
127/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
WORD PDF
31/12/2014
17
114/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về đối tượng điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
WORD PDF
26/11/2014
18
80/2014/NĐ-CP
Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
WORD PDF
06/08/2014
19
59/2014/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
WORD PDF
16/06/2014
20
179/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
WORD PDF
14/11/2013
21
160/2013/NĐ-CP
Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
WORD PDF
12/11/2013
22
25/2013/NĐ-CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
WORD PDF
29/03/2013
23
69/2012/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
WORD PDF
14/09/2012
24
108/2011/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi ND 69-2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen
WORD PDF
30/11/2011
25
74/2011/NĐ-CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
WORD PDF
25/08/2011
12345678