Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923018

Tổng số người online: 112

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/11/2015
2
90/2015/QH13
Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
23/11/2015
3
33/2013/QH13
Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Quốc hội
WORD PDF
19/06/2013
4
48 /2020/NĐ-CP
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
15/04/2020
5
160/2018/NĐ-CP
Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
29/11/2018
6
84/2017/NĐ-CP
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
18/07/2017
7
84/2017/NĐ-CP
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
WORD PDF
18/07/2017
8
38/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
15/05/2016
9
61/2008/NĐ-CP
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
WORD PDF
09/05/2008
10
61/2008/NĐ-CP
Nghị định số 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
09/05/2008
11
24/CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
WORD PDF
19/03/1997
12
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
04/09/2019
13
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
04/09/2019
14
24-NQ/TW
Nghị quyết chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
WORD PDF
03/06/2013
15
957/QĐ-TTg
Quyết định số 957/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
06/07/2020
16
05/2020/QĐ-TTG
Quyết định số 05/2020/QĐ-TTG quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
31/01/2020
17
03/2020/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/01/2020
18
1270/QĐ-TTG
Quyết định số 1270/QĐ-TTG Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
03/10/2019
19
649/QĐ-TTG
Quyết định số 649/QĐ-TTG Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
30/05/2019
20
417/QĐ-TTG
Quyết định số 417/QĐ-TTG Về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
13/04/2019
21
17/VBHN-BTNMT
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
22
1598/QĐ-TTg
Quyết định số 1598/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
17/10/2017
23
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
15/08/2014
24
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
15/08/2014
25
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
123456