Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 363061

Tổng số người online: 13

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/11/2015
2
84/2017/NĐ-CP
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
WORD PDF
18/07/2017
3
38/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
15/05/2016
4
61/2008/NĐ-CP
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
WORD PDF
09/05/2008
5
24/CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
WORD PDF
19/03/1997
6
24-NQ/TW
Nghị quyết chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
WORD PDF
03/06/2013
7
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
8
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
9
1775/2012/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cac-bon ra thị trường thế giới
WORD PDF
21/11/2012
10
1474/2012/QĐ-TTg
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020
WORD PDF
05/10/2012
11
1183/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
WORD PDF
30/08/2012
12
2139/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu
WORD PDF
05/12/2011
13
17/2011/QĐ-TTg
Quyết định ban hành quy chế bão áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
WORD PDF
14/03/2011
14
198/2011/QĐ- TTg
Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm
WORD PDF
10/02/2011
15
2418/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015
WORD PDF
20/12/2010
16
986/2010/QĐ- TTg
Quyết định phê duyệt Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giai đoạn 2010-2012
WORD PDF
25/06/2010
17
929/2010/QĐ- TTg
Quyết định về chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020
WORD PDF
22/06/2010
18
632/2010/QĐ-TTg
Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
WORD PDF
10/05/2010
19
78/2009/QĐ-TTg
Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
15/05/2009
20
18/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành khí tượng Quốc gia về Dự báo lũ
WORD PDF
31/12/2008
21
158/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
WORD PDF
02/12/2008
22
172/2007/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiện tai năm 2020
WORD PDF
16/11/2007
23
130/2007/QĐ-TTg
Quyết định về một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
WORD PDF
02/08/2007
24
16/2007/QĐ-TTg
Quyết định về việc "Phê duyệt tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia đến năm 2020"
WORD PDF
29/01/2007
25
24/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy phạm lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn
WORD PDF
29/12/2006
1234