Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 563882

Tổng số người online: 12

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
90/2015/QH13
Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/11/2015
2
84/2017/NĐ-CP
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
WORD PDF
18/07/2017
3
38/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
WORD PDF
15/05/2016
4
61/2008/NĐ-CP
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
WORD PDF
09/05/2008
5
24/CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
WORD PDF
19/03/1997
6
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
04/09/2019
7
24-NQ/TW
Nghị quyết chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
WORD PDF
03/06/2013
8
17/VBHN-BTNMT
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
9
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
10
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
11
1775/2012/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cac-bon ra thị trường thế giới
WORD PDF
21/11/2012
12
1474/2012/QĐ-TTg
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020
WORD PDF
05/10/2012
13
1183/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
WORD PDF
30/08/2012
14
2139/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu
WORD PDF
05/12/2011
15
17/2011/QĐ-TTg
Quyết định ban hành quy chế bão áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
WORD PDF
14/03/2011
16
198/2011/QĐ- TTg
Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm
WORD PDF
10/02/2011
17
2418/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015
WORD PDF
20/12/2010
18
986/2010/QĐ- TTg
Quyết định phê duyệt Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giai đoạn 2010-2012
WORD PDF
25/06/2010
19
929/2010/QĐ- TTg
Quyết định về chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020
WORD PDF
22/06/2010
20
632/2010/QĐ-TTg
Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
WORD PDF
10/05/2010
21
78/2009/QĐ-TTg
Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
15/05/2009
22
18/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành khí tượng Quốc gia về Dự báo lũ
WORD PDF
31/12/2008
23
158/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
WORD PDF
02/12/2008
24
172/2007/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiện tai năm 2020
WORD PDF
16/11/2007
25
130/2007/QĐ-TTg
Quyết định về một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
WORD PDF
02/08/2007
1234