Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746606

Tổng số người online: 15

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
27/2019/NĐ-CP
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/03/2019
2
45/2015/NĐ-CP
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
WORD PDF
06/05/2015
3
173/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
WORD PDF
13/11/2013
4
119/1994/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
WORD PDF
19/09/1994
5
415/QĐ-TTG
Quyết định số 415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/04/2019
6
11/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, QCVN 11:2008/BTNMT
WORD PDF
18/12/2008
7
33/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
WORD PDF
27/02/2008
8
24/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ
WORD PDF
31/12/2007
9
04/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
WORD PDF
27/02/2007
10
05/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
WORD PDF
27/02/2007
11
03/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000
WORD PDF
12/02/2007
12
11/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000
WORD PDF
22/08/2006
13
17/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số
WORD PDF
21/12/2005
14
15/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số
WORD PDF
13/12/2005
15
83/2000/QĐ-TTg
Quyết định về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam
WORD PDF
12/07/2000
16
70/2000/QĐ-ĐC
Quyết định quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000
WORD PDF
25/02/2000
17
178/1998/QĐ-ĐC
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000
WORD PDF
31/03/1998
18
180/1998/QĐ-ĐC
Quyết định quy định cơ sở toán học, độ chính xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000
WORD PDF
31/03/1998
19
1125/ĐĐBĐ
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000
WORD PDF
19/11/1994
20
247/KT
Quyết định về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 , 1/10000 và 1/25000 - phần trong nhà mã số 96 TCN 42 – 90
WORD PDF
09/08/1990
21
248/KT
Tiêu chuẩn ngành quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 - phần ngoài trời mã số 96 TCN 43-90
WORD PDF
09/08/1990
22
318/TTg
Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành bản đồ và các ấn phẩm có liên quan đến đường biên giới quốc gia, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam
WORD PDF
29/06/1993
23
23/2019/TT-BTNMT
Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
03/02/2020
24
19/2019/TT-BTNMT
Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 8/11/2019 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/11/2019
25
17/2019/TT-BTNMT
Thông tư 17/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/10/2019
123456