Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976805

Tổng số người online: 34

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 161

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1553
WORD     PDF    
14/06/2018
2
136/2021/NĐ-CP
Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sng một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 659
WORD     PDF    
31/12/2021
3
18/2020/NĐ-CP
Nghị định số 18/2020/NĐ-CPxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 430
WORD     PDF    
11/02/2020
4
27/2019/NĐ-CP
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 651
WORD     PDF    
13/03/2019
5
45/2015/NĐ-CP
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 304
WORD     PDF    
06/05/2015
6
173/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
13/11/2013
7
173/2013/NĐ-CP
Nghị định số 173/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 89
WORD     PDF    
13/11/2013
8
119/1994/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
Lượt xem: 229
WORD     PDF    
19/09/1994
9
76/NQ-CP
Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 68
WORD     PDF    
22/05/2020
10
77/NQ-CP
Nghị quyết số 77/NQ-CP Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Vạn Mai do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 33
WORD     PDF    
22/05/2020
11
40/QĐ-TTG
Quyết định số 40/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 135
WORD     PDF    
09/01/2020
12
415/QĐ-TTG
Quyết định số 415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 80
WORD     PDF    
12/04/2019
13
11/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, QCVN 11:2008/BTNMT
Lượt xem: 92
WORD     PDF    
18/12/2008
14
33/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
27/02/2008
15
24/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ
Lượt xem: 107
WORD     PDF    
31/12/2007
16
04/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 35
WORD     PDF    
27/02/2007
17
05/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Lượt xem: 129
WORD     PDF    
27/02/2007
18
03/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000
Lượt xem: 53
WORD     PDF    
12/02/2007
19
11/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000
Lượt xem: 101
WORD     PDF    
22/08/2006
20
17/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số
Lượt xem: 93
WORD     PDF    
21/12/2005
21
15/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số
Lượt xem: 108
WORD     PDF    
13/12/2005
22
83/2000/QĐ-TTg
Quyết định về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam
Lượt xem: 70
WORD     PDF    
12/07/2000
23
70/2000/QĐ-ĐC
Quyết định quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000
Lượt xem: 80
WORD     PDF    
25/02/2000
24
178/1998/QĐ-ĐC
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000
Lượt xem: 65
WORD     PDF    
31/03/1998
25
180/1998/QĐ-ĐC
Quyết định quy định cơ sở toán học, độ chính xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
31/03/1998
26
1125/ĐĐBĐ
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000
Lượt xem: 246
WORD     PDF    
19/11/1994
27
247/KT
Quyết định về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 , 1/10000 và 1/25000 - phần trong nhà mã số 96 TCN 42 – 90
Lượt xem: 198
WORD     PDF    
09/08/1990
28
248/KT
Tiêu chuẩn ngành quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 - phần ngoài trời mã số 96 TCN 43-90
Lượt xem: 220
WORD     PDF    
09/08/1990
29
318/TTg
Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành bản đồ và các ấn phẩm có liên quan đến đường biên giới quốc gia, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam
Lượt xem: 54
WORD     PDF    
29/06/1993
30
16/2022/TT-BTNMT
Thông tư 16/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
13/11/2022
123456