Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 417947

Tổng số người online: 8

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
27/2019/NĐ-CP
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
13/03/2019
2
45/2015/NĐ-CP
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
WORD PDF
06/05/2015
3
173/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
WORD PDF
13/11/2013
4
119/1994/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
WORD PDF
19/09/1994
5
11/2008/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, QCVN 11:2008/BTNMT
WORD PDF
18/12/2008
6
33/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
WORD PDF
27/02/2008
7
24/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ
WORD PDF
31/12/2007
8
04/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
WORD PDF
27/02/2007
9
05/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
WORD PDF
27/02/2007
10
03/2007/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000
WORD PDF
12/02/2007
11
11/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000
WORD PDF
22/08/2006
12
17/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số
WORD PDF
21/12/2005
13
15/2005/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số
WORD PDF
13/12/2005
14
83/2000/QĐ-TTg
Quyết định về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam
WORD PDF
12/07/2000
15
70/2000/QĐ-ĐC
Quyết định quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000
WORD PDF
25/02/2000
16
178/1998/QĐ-ĐC
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000
WORD PDF
31/03/1998
17
180/1998/QĐ-ĐC
Quyết định quy định cơ sở toán học, độ chính xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000
WORD PDF
31/03/1998
18
1125/ĐĐBĐ
Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000
WORD PDF
19/11/1994
19
247/KT
Quyết định về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 , 1/10000 và 1/25000 - phần trong nhà mã số 96 TCN 42 – 90
WORD PDF
09/08/1990
20
248/KT
Tiêu chuẩn ngành quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 - phần ngoài trời mã số 96 TCN 43-90
WORD PDF
09/08/1990
21
318/TTg
Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành bản đồ và các ấn phẩm có liên quan đến đường biên giới quốc gia, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam
WORD PDF
29/06/1993
22
04/2019/TT-BTNMT
Thông tư 04/2019/TT-BTNMT Về việc trình ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn,thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/05/2019
23
02/2019/TT-BTNMT
Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội - phục vụ công tác lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/03/2019
24
25/2018/TT-BTNMT
Thông tư 25/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/12/2018
25
23/VBHN-BTNMT
Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
12345