Thống kê

Tổng số văn bản: 1316

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 94

Tổng số lượt truy cập: 967418

Tổng số người online: 17

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 71

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 85
WORD     PDF    
25/06/2015
2
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
21/06/2012
3
37/2017/NĐ-CP
Nghị định 37/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
04/04/2017
4
40/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
15/05/2016
5
41/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
15/05/2016
6
40/2016/NĐ-CP
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
15/05/2016
7
51/2014/NĐ-CP
Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 6
WORD     PDF    
21/05/2014
8
51/2014 /NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
21/05/2014
9
25/2009/NĐ-CP
Nghị định số 25/2009/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
06/03/2009
10
26/NQ-CP
Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
05/03/2020
11
203/QĐ-TTG
Quyết định số 203/QĐ-TTG Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
06/02/2020
12
28/QĐ-TTG
Quyết định số 28/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
07/01/2020
13
1746/QĐ-TTG
Quyết định số 1746/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
04/12/2019
14
782/QĐ-BTNMT
Quyết định 782/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
09/03/2018
15
789/QĐ-BTNMT
Quyết định 789/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên- môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
16
776/QĐ-BTNMT
Quyết định 776/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 6
WORD     PDF    
09/03/2018
17
777/QĐ-BTNMT
Quyết định 777/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
09/03/2018
18
779/QĐ-BTNMT
Quyết định 779/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
09/03/2018
19
780/QĐ-BTNMT
Quyết định 780/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khai thác Biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
20
781/QĐ-BTNMT
Quyết định 781/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường biển, hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
21
784/QĐ-BTNMT
Quyết định 784/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và Hải đảo quốc gia trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
09/03/2018
22
785/QĐ-BTNMT
Quyết định 785/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
23
786/QĐ-BTNMT
Quyết định 786/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
24
778/QĐ-BTNMT
Quyết định 778/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
25
788/QĐ-BTNMT
Quyết định 788/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
09/03/2018
26
787/QĐ-BTNMT
Quyết định 787/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch điều tra Tài nguyên - Môi trường biển khu vực phía Nam trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
09/03/2018
27
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
01/08/2014
28
02/2013/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
14/01/2013
29
47/2006/QĐ-TTg
Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi tr­ường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
01/03/2006
30
19/2020/TT-BTNMT
Thông tư 19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
30/12/2020
123