Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746646

Tổng số người online: 16

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
25/06/2015
2
37/2017/NĐ-CP
Nghị định 37/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
WORD PDF
04/04/2017
3
40/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
15/05/2016
4
41/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
WORD PDF
15/05/2016
5
51/2014 /NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
WORD PDF
21/05/2014
6
1746/QĐ-TTG
Quyết định số 1746/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
04/12/2019
7
782/QĐ-BTNMT
Quyết định 782/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
8
789/QĐ-BTNMT
Quyết định 789/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên- môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
9
776/QĐ-BTNMT
Quyết định 776/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
10
777/QĐ-BTNMT
Quyết định 777/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
11
779/QĐ-BTNMT
Quyết định 779/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
12
780/QĐ-BTNMT
Quyết định 780/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khai thác Biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
13
781/QĐ-BTNMT
Quyết định 781/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường biển, hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
14
784/QĐ-BTNMT
Quyết định 784/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và Hải đảo quốc gia trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
15
785/QĐ-BTNMT
Quyết định 785/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
16
786/QĐ-BTNMT
Quyết định 786/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
17
778/QĐ-BTNMT
Quyết định 778/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
18
788/QĐ-BTNMT
Quyết định 788/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
19
787/QĐ-BTNMT
Quyết định 787/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch điều tra Tài nguyên - Môi trường biển khu vực phía Nam trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
09/03/2018
20
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/08/2014
21
02/2013/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
WORD PDF
14/01/2013
22
28/2019/TT-BTNMT
Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
23
33/2018/TT-BTNMT
Thông tư 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
24
22/2018/TT-BTNMT
Thông tư 22/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
25
01/2018/TT-BTNMT
Thông tư 01/2018/TT-BTNMT Ban hành quy định, định mức kinh tế hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/02/2018
123