Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 426885

Tổng số người online: 13

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
25/06/2015
2
37/2017/NĐ-CP
Nghị định 37/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
WORD PDF
04/04/2017
3
40/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
15/05/2016
4
41/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
WORD PDF
15/05/2016
5
51/2014 /NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
WORD PDF
21/05/2014
6
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/08/2014
7
02/2013/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
WORD PDF
14/01/2013
8
33/2018/TT-BTNMT
Thông tư 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
9
22/2018/TT-BTNMT
Thông tư 22/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
10
01/2018/TT-BTNMT
Thông tư 01/2018/TT-BTNMT Ban hành quy định, định mức kinh tế hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/02/2018
11
63/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 63/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
WORD PDF
22/12/2017
12
06/2017/TT-BTNMT
Thông tư 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
WORD PDF
24/05/2017
13
29/2016/TT-BTNMT
Thông tư 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
WORD PDF
12/10/2016
14
26/2016/TT-BTNMT
Thông tư 26/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trưởng biển và hải đảo
WORD PDF
29/09/2016
15
27/2016/TT-BTNMT
Thông tư 27/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
29/09/2016
16
20/2016/TT-BTNMT
Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
25/08/2016
17
18/2016/TT-BTNMT
Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
WORD PDF
25/07/2016
18
10/2016/TT-BTNMT
Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
WORD PDF
16/05/2016
19
72/2015/TT-BTNMT
Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000
WORD PDF
28/12/2015
20
56/2013/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu
WORD PDF
31/12/2013
21
28/2012/TT-BTNMT
Thông tư quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
WORD PDF
28/12/2012
22
22/2012/TT-BTNMT
Thông tư quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển
WORD PDF
26/12/2012
23
41/2011/TT-BTNMT
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
WORD PDF
30/11/2011
24
34/2011/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp
WORD PDF
01/08/2011
25
27/2011/TT-BTNMT
Thông tư quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển
WORD PDF
20/07/2011
12