Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976839

Tổng số người online: 20

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 80

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 1238
WORD     PDF    
25/06/2015
2
18/2012/QH13
Luật biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 434
WORD     PDF    
21/06/2012
3
11/2021/NĐ-CP
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 567
WORD     PDF    
10/02/2021
4
37/2017/NĐ-CP
Nghị định 37/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Lượt xem: 172
WORD     PDF    
04/04/2017
5
40/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 264
WORD     PDF    
15/05/2016
6
41/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
Lượt xem: 116
WORD     PDF    
15/05/2016
7
40/2016/NĐ-CP
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 120
WORD     PDF    
15/05/2016
8
51/2014/NĐ-CP
Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 100
WORD     PDF    
21/05/2014
9
51/2014 /NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lượt xem: 35
WORD     PDF    
21/05/2014
10
25/2009/NĐ-CP
Nghị định số 25/2009/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 101
WORD     PDF    
06/03/2009
11
38/NQ-CP
Nghị quyết số 38/NQ-CP Về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Phi Dự án “Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 38
WORD     PDF    
29/03/2021
12
35/NQ-CP
Nghị quyết số 35/NQ-CP Về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Phi dự án “Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương từ Chính phủ Nhật Bản”
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 33
WORD     PDF    
25/03/2021
13
26/NQ-CP
Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 120
WORD     PDF    
05/03/2020
14
729/QĐ-TTg
Quyết định số 729/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 38
WORD     PDF    
16/06/2022
15
216/QĐ-TTG
Quyết định sô 216/QĐ-TTG Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 78
WORD     PDF    
19/02/2021
16
01/QĐ-UBCĐQG
Quyết định số 01/QĐ-UBCĐQGVề việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
21/08/2020
17
01/QĐ-UBCĐQG
Quyết định số 01/QĐ-UBCĐQG ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
21/08/2020
18
203/QĐ-TTG
Quyết định số 203/QĐ-TTG Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 31
WORD     PDF    
06/02/2020
19
28/QĐ-TTG
Quyết định số 28/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 57
WORD     PDF    
07/01/2020
20
1746/QĐ-TTG
Quyết định số 1746/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 60
WORD     PDF    
04/12/2019
21
782/QĐ-BTNMT
Quyết định 782/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
09/03/2018
22
789/QĐ-BTNMT
Quyết định 789/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên- môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
09/03/2018
23
776/QĐ-BTNMT
Quyết định 776/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
09/03/2018
24
777/QĐ-BTNMT
Quyết định 777/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
09/03/2018
25
779/QĐ-BTNMT
Quyết định 779/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
09/03/2018
26
780/QĐ-BTNMT
Quyết định 780/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khai thác Biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
09/03/2018
27
781/QĐ-BTNMT
Quyết định 781/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường biển, hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
09/03/2018
28
784/QĐ-BTNMT
Quyết định 784/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và Hải đảo quốc gia trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
09/03/2018
29
785/QĐ-BTNMT
Quyết định 785/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
09/03/2018
30
786/QĐ-BTNMT
Quyết định 786/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
09/03/2018
123