Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1457

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1704895

Tổng số người online: 51

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 40

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 58
WORD     PDF    
04/09/2019
2
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
04/09/2019
3
24-NQ/TW
Nghị quyết chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Lượt xem: 126
WORD     PDF    
03/06/2013
4
148/QĐ-TTG
Quyết định sô 148/QĐ-TTG về việc ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 46
WORD     PDF    
28/01/2022
5
01/QĐ-BCĐ
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
18/12/2020
6
01/QĐ-BCĐ
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo dự án“Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 29
WORD     PDF    
18/12/2020
7
1619 /QĐ-TTg
Quyết định số 1619 /QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 65
WORD     PDF    
20/09/2020
8
1707/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
05/08/2020
9
3287/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3287/QĐ-BTNMT về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA “Tăng cường năng lực quốc gia để quản lý an toàn hoá chất và chất thải trong việc thực hiện các Công ước Basel, Rotterdam, Stockholm, Minamata và Phương pháp tiếp cận Chiến lược quốc tế về quản lý hoá chất (SAICM) ở Việt Nam” (viết tắt là Dự án VNCCWM) của Vụ Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
25/12/2019
10
417/QĐ-TTG
Quyết định số 417/QĐ-TTG Về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
13/04/2019
11
17/VBHN-BTNMT
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 144
WORD     PDF    
10/12/2018
12
1598/QĐ-TTg
Quyết định số 1598/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
17/10/2017
13
1775/QĐ-TTg
Quyết định số 1775/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
21/11/2012
14
1775/2012/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cac-bon ra thị trường thế giới
Lượt xem: 27
WORD     PDF    
21/11/2012
15
1474/2012/QĐ-TTg
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
05/10/2012
16
1183/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
30/08/2012
17
2139/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
05/12/2011
18
2139/QĐ-TTg
Quyết định số 2139/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
05/12/2011
19
2418/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
20/12/2010
20
158/2008/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
02/12/2008
21
158/2008/QĐ-TTg
Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
02/12/2008
22
172/2007/QĐ-TTg
Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
16/11/2007
23
172/2007/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiện tai năm 2020
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
16/11/2007
24
130/2007/QĐ-TTg
Quyết định về một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
02/08/2007
25
23/CT-TTg
Chỉ thị 23/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
05/09/2019
26
04/2022/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT về việc ban hành Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
03/06/2022
27
51/2018/TT-BCT
Tông tư số 51/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch sô 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định việc quản lý nhập khẩu,xuất khẩu tạm và tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
19/12/2018
28
70/2018/TT-BTC
Thông tư số 70/2018/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
08/08/2018
29
44/2017/TT-BTNMT
Thông tư 44/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
23/10/2017
30
08/2016/TT-BTNMT
Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Lượt xem: 29
WORD     PDF    
16/05/2016
12