Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 923004

Tổng số người online: 109

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ VIỄN THÁM

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
03/2019/NĐ-CP
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám
Cơ quan ban hành: Chính phủ
WORD PDF
04/01/2019
2
149/QĐ-TTg
Quyết định số 149/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
01/02/2019
3
76/2014/QĐ-TTG
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
24/12/2014
4
81/2010/QĐ-TTg
Quyết định quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
13/12/2010
5
12/2019/TT-BTNMT
Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/08/2019
6
07/2019/TT-BTNMT
Thông tư 07/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
7
09/2019/TT-BTNMT
Thông tư 09/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
8
08/2019/TT-BTNMT
Thông tư 08/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
9
13/2018/TT-BTNMT
Thông tư 13/2018/TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
18/10/2018
10
08/2017/TT-BTNMT
Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
WORD PDF
06/06/2017
11
09/2017/TT-BTNMT
Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
06/06/2017
12
10/2017/TT-BTNMT
Thông tư 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
WORD PDF
06/06/2017
13
52/2016/TT-BTNMT
Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1
WORD PDF
30/12/2016
14
35/2016/TT-BTNMT
Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
28/11/2016
15
71/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám
WORD PDF
24/12/2015
16
39/2015/TT-BTNMT
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh
WORD PDF
09/07/2015
17
10/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng
WORD PDF
25/03/2015
18
05/2012/TT-BTNMT
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1: 50.000 bằng ảnh vệ tinh
WORD PDF
08/05/2012
19
70/2012/TT-BTC
Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
03/05/2012
20
70/2012/TT-BTC
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
WORD PDF
03/05/2012
21
37/2011/TT-BTNMT
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
WORD PDF
14/10/2011
22
01/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
17/03/2015