Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067875

Tổng số người online: 42

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC KHÁC

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 56

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
136/2018/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
05/10/2018
2
73/2017/NĐ-CP
Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
14/06/2017
3
33/2017/NĐ-CP
Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
03/04/2017
4
60/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
01/07/2016
5
102/2008/NĐ-CP
Nghị định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
15/09/2008
6
1660/QĐ-TTG
Quyết định số 1660/QĐ-TTG Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
26/10/2020
7
826/QĐ-TTG
Quyết định số 826/QĐ-TTG về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
12/06/2020
8
19/VBHN-BTNMT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
10/12/2018
9
21/2013/QĐ-TTg
Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
24/04/2013
10
24/CT-TTg
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
01/09/2015
11
14/2020/TT-BTNMT
Thông tư 14/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 106
WORD     PDF    
27/11/2020
12
27/2019/TT-BTNMT
Thông tư 27/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
31/12/2019
13
24/2019/TT-BTNMT
Thông tư 24/2019/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 148
WORD     PDF    
31/12/2019
14
20/2019/TT-BTNMT
Thông tư 20/2019/TT-BTNMT ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 86
WORD     PDF    
18/12/2019
15
32/2018/TT-BTNMT
Thông tư 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
26/12/2018
16
26/2018/TT-BTNMT
Thông tư 26/2018/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
14/12/2018
17
21/2018/TT-BTNMT
Thông tư 21/2018/TT-BTNMT Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
14/11/2018
18
20/2018/TT-BTNMT
Thông tư 20/2018/TT-BTNMTQuy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
08/11/2018
19
19/2018/TT-BTNMT
thông tư 19/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
05/11/2018
20
16/2018/TT-BTNMT
Quy định tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Bộ TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
31/10/2018
21
18/2018/TT-BTNMT
Thông tư 18/2018//TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
31/10/2018
22
03/2018/TT-BTNMT
Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
14/08/2018
23
77/2017/TT-BTNMT
Thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
29/12/2017
24
67/2017/TT-BTNMT
Thông tư 67/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
25/12/2017
25
66/2017/TT-BTNMT
Thông tư 66/2017/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
12/12/2017
26
29/2017/TT-BTNMT
Thông tư 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
11/09/2017
27
26/2017/TT-BTNMT
Thông tư 26/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
11/09/2017
28
27/2017/TT-BTNMT
Thông tư 27/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
11/09/2017
29
28/2017/TT-BTNMT
Thông tư 28/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
11/09/2017
30
28/2017/TT-BTNMT
Thông tư 28/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
11/09/2017
12