Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 320104

Tổng số người online: 13

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC KHÁC

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
73/2017/NĐ-CP
Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
WORD PDF
14/06/2017
2
33/2017/NĐ-CP
Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
WORD PDF
03/04/2017
3
60/2016/NĐ-CP
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
WORD PDF
01/07/2016
4
102/2008/NĐ-CP
Nghị định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
WORD PDF
15/09/2008
5
21/2013/QĐ-TTg
Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
WORD PDF
24/04/2013
6
24/CT-TTg
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/09/2015
7
29/2017/TT-BTNMT
Thông tư 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
WORD PDF
11/09/2017
8
26/2017/TT-BTNMT
Thông tư 26/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
11/09/2017
9
27/2017/TT-BTNMT
Thông tư 27/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
WORD PDF
11/09/2017
10
28/2017/TT-BTNMT
Thông tư 28/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
WORD PDF
11/09/2017
11
11/2017/TT-BTNMT
Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
29/06/2017
12
07/2017/TT-BTNMT
Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/05/2017
13
04/2017/TT-BTNMT
Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
03/04/2017
14
03/2017/TT-BTNMT
Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
WORD PDF
21/03/2017
15
46/2016/TT-BTNMT
Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
27/12/2016
16
34/2016/TT-BTNMT
Thông tư 34/2016/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/11/2016
17
32/2016/TT-BTNMT
Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/11/2016
18
28/2016/TT-BTNMT
Thông tư 28/2016/TT-BTNMT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
06/10/2016
19
78/2015/TT-BTNMT
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
WORD PDF
31/12/2015
20
58/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
WORD PDF
08/12/2015
21
58/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
WORD PDF
08/12/2015
22
50/2015/TT-BTNMT
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
12/11/2015
23
45/2015/TT-BTNMT
Thông tư ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
20/10/2015
24
05/2015/TT-BTNMT
Thông tư ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
24/02/2015
25
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
30/06/2016
12