Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976938

Tổng số người online: 31

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VỀ VIỄN THÁM

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 25

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
03/2019/NĐ-CP
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 134
WORD     PDF    
04/01/2019
2
149/QĐ-TTg
Quyết định số 149/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 46
WORD     PDF    
01/02/2019
3
76/2014/QĐ-TTG
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
24/12/2014
4
81/2010/QĐ-TTg
Quyết định quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 29
WORD     PDF    
13/12/2010
5
13/2022/TT-BTNMT
Thông tư 13/2022/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
27/10/2022
6
05/2022/TT-BTNMT
Thông tư 05/2022/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
30/06/2022
7
13/2020/TT-BTNMT
Thông tư 13/2020/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 103
WORD     PDF    
30/10/2020
8
12/2019/TT-BTNMT
Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
05/08/2019
9
07/2019/TT-BTNMT
Thông tư 07/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
05/07/2019
10
09/2019/TT-BTNMT
Thông tư 09/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
05/07/2019
11
08/2019/TT-BTNMT
Thông tư 08/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
05/07/2019
12
13/2018/TT-BTNMT
Thông tư 13/2018/TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
18/10/2018
13
08/2017/TT-BTNMT
Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
06/06/2017
14
09/2017/TT-BTNMT
Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
06/06/2017
15
10/2017/TT-BTNMT
Thông tư 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
06/06/2017
16
52/2016/TT-BTNMT
Thông tư 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
30/12/2016
17
35/2016/TT-BTNMT
Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
28/11/2016
18
71/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
24/12/2015
19
39/2015/TT-BTNMT
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
09/07/2015
20
10/2015/TT-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
25/03/2015
21
05/2012/TT-BTNMT
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1: 50.000 bằng ảnh vệ tinh
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
08/05/2012
22
70/2012/TT-BTC
Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
03/05/2012
23
70/2012/TT-BTC
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
03/05/2012
24
37/2011/TT-BTNMT
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
14/10/2011
25
01/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Lượt xem: 33
WORD     PDF    
17/03/2015