Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 407046

Tổng số người online: 5

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
02/2019/TT-BTNMT
Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội - phục vụ công tác lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
29/03/2019
2
01/2019/TT-BTNMT
Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/03/2019
3
01/2019/TT-BTNMT
Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/03/2019
4
35/2018/TT-BTNMT
Thông tư 35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/12/2018
5
28/2018/TT-BTNMT
Thông tư 28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
6
32/2018/TT-BTNMT
Thông tư 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
7
31/2018/TT-BTNMT
Thông tư 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
8
30/2018/TT-BTNMT
Thông tư 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
9
34/2018/TT-BTNMT
Thông tư 34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
10
33/2018/TT-BTNMT
Thông tư 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
11
29/2018/TT-BTNMT
Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/12/2018
12
26/2018/TT-BTNMT
Thông tư 26/2018/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/12/2018
13
25/2018/TT-BTNMT
Thông tư 25/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/12/2018
14
27/2018/TT-BTNMT
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/12/2018
15
23/VBHN-BTNMT
Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
16
26/VBHN-BTNMT
Thông tư Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
17
18/VBHN-BTNMT
Thông tư quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
18
15/VBHN-BTNMT
Thông tư hướng dẫn phân loại các quyết định ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
19
24/VBHN-BTNMT
Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
20
22/2018/TT-BTNMT
Thông tư 22/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
21
23/2018/TT-BTNMT
Thông tư 23/2018/TT-BTNMT Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
22
24/2018/TT-BTNMT
Thông tư 24/2018/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
15/11/2018
23
21/2018/TT-BTNMT
Thông tư 21/2018/TT-BTNMT Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
14/11/2018
24
20/2018/TT-BTNMT
Thông tư 20/2018/TT-BTNMTQuy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/11/2018
25
19/2018/TT-BTNMT
thông tư 19/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/11/2018
12345678910...>>