Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 258719

Tổng số người online: 13

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm kiếm nâng cao


STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
54/2017/TT-BTNMT
Thông tư 54/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000
WORD PDF
07/12/2017
2
48/2017/TT-BTNMT
Thông tư 48/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
WORD PDF
20/11/2017
3
47/2017/TT-BTNMT
Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
WORD PDF
07/11/2017
4
42/2017/TT-BTNMT
Thông tư 42/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
WORD PDF
23/10/2017
5
43/2017/TT-BTNMT
Thông tư 43/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
WORD PDF
23/10/2017
6
40/2017/TT-BTNMT
Thông tư 40/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
WORD PDF
23/10/2017
7
41/2017/TT-BTNMT
Thông tư 41/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
WORD PDF
23/10/2017
8
44/2017/TT-BTNMT
Thông tư 44/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
WORD PDF
23/10/2017
9
45/2017/TT-BTNMT
Thông tư 45/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/10/2017
10
46/2017/TT-BTNMT
Thông tư 46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
WORD PDF
23/10/2017
11
38/2017/TT-BTNMT
Thông tư 38/2017/TT-BTNMT quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
16/10/2017
12
39/2017/TT-BTNMT
Thông tư 39/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
WORD PDF
16/10/2017
13
36/2017/TT-BTNMT
Thông tư 36/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
WORD PDF
06/10/2017
14
37/2017/TT-BTNMT
Thông tư 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
WORD PDF
06/10/2017
15
35/2017/TT-BTNMT
Thông tư 35/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
WORD PDF
04/10/2017
16
34/2017/TT-BTNMT
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
WORD PDF
04/10/2017
17
33/2017/TT-BTNMT
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
WORD PDF
29/09/2017
18
32/2017/TT-BTNMT
Thông tư 32/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
WORD PDF
29/09/2017
19
31/2017/TT-BTNMT
Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
WORD PDF
27/09/2017
20
30/2017/TT-BTNMT
Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
WORD PDF
11/09/2017
21
29/2017/TT-BTNMT
Thông tư 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
WORD PDF
11/09/2017
22
26/2017/TT-BTNMT
Thông tư 26/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
11/09/2017
23
27/2017/TT-BTNMT
Thông tư 27/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
WORD PDF
11/09/2017
24
28/2017/TT-BTNMT
Thông tư 28/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
WORD PDF
11/09/2017
25
25/2017/TT-BTNMT
Thông tư 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
WORD PDF
06/09/2017
12345678910...>>