Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 320109

Tổng số người online: 17

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
68/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
WORD PDF
28/12/2017
2
62/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển
WORD PDF
22/12/2017
3
65/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT vê Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
WORD PDF
22/12/2017
4
63/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 63/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
WORD PDF
22/12/2017
5
56/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
WORD PDF
08/12/2017
6
60/2017/TT-BTNMT
Thông tư 60/2017/TT-BTNMT về Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
WORD PDF
08/12/2017
7
54/2017/TT-BTNMT
Thông tư 54/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000
WORD PDF
07/12/2017
8
51/2017/TT-BTNMT
Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT về Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sảnvà mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
WORD PDF
30/11/2017
9
48/2017/TT-BTNMT
Thông tư 48/2017/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
WORD PDF
20/11/2017
10
47/2017/TT-BTNMT
Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
WORD PDF
07/11/2017
11
42/2017/TT-BTNMT
Thông tư 42/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
WORD PDF
23/10/2017
12
43/2017/TT-BTNMT
Thông tư 43/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
WORD PDF
23/10/2017
13
40/2017/TT-BTNMT
Thông tư 40/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
WORD PDF
23/10/2017
14
41/2017/TT-BTNMT
Thông tư 41/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
WORD PDF
23/10/2017
15
44/2017/TT-BTNMT
Thông tư 44/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
WORD PDF
23/10/2017
16
45/2017/TT-BTNMT
Thông tư 45/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
WORD PDF
23/10/2017
17
46/2017/TT-BTNMT
Thông tư 46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
WORD PDF
23/10/2017
18
38/2017/TT-BTNMT
Thông tư 38/2017/TT-BTNMT quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
WORD PDF
16/10/2017
19
39/2017/TT-BTNMT
Thông tư 39/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
WORD PDF
16/10/2017
20
36/2017/TT-BTNMT
Thông tư 36/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
WORD PDF
06/10/2017
21
37/2017/TT-BTNMT
Thông tư 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
WORD PDF
06/10/2017
22
35/2017/TT-BTNMT
Thông tư 35/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
WORD PDF
04/10/2017
23
34/2017/TT-BTNMT
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
WORD PDF
04/10/2017
24
33/2017/TT-BTNMT
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
WORD PDF
29/09/2017
25
32/2017/TT-BTNMT
Thông tư 32/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
WORD PDF
29/09/2017
12345678910...>>