Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042157

Tổng số người online: 26

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 621

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
02/2023/TT-BTNMT
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
15/05/2023
2
01/2023/TT-BTNMT
Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 105
WORD     PDF    
13/03/2023
3
24/2022/TT-BTNMT
Thông tư 24/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
20/02/2023
4
25/2022/TT-BTNMT
Thông tư 25/2022/TT-BTNMT Ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 21
WORD     PDF    
30/12/2022
5
23/2022/TT-BTNMT
Thông tư 23/2022/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
26/12/2022
6
22/2022/TT-BTNMT
Thông tư 22/2022/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thuỷ văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
20/12/2022
7
19/2022/TT-BTNMT
Thông tư 19/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
19/12/2022
8
20/2022/TT-BTNMT
Thông tư 20/2022/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
19/12/2022
9
21/2022/TT-BTNMT
Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
19/12/2022
10
18/2022/TT-BTNMT
Thông tư 18/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
21/11/2022
11
17/2022/TT-BTNMT
Thông tư 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
15/11/2022
12
16/2022/TT-BTNMT
Thông tư 16/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
13/11/2022
13
13/2022/TT-BTNMT
Thông tư 13/2022/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
27/10/2022
14
15/2022/TT-BTNMT
Thông tư: 15/2022/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím (đề nghị dung bản Thông tư số 15)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 21
WORD     PDF    
27/10/2022
15
14/2022/TT-BTNMT
Thông tư 14/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
27/10/2022
16
12/2022/TT-BTNMT
Thông tư 12/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 29
WORD     PDF    
24/10/2022
17
11/2022/TT-BTNMT
Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
20/10/2022
18
10/2022/TT-BTNMT
Thông tư số: 10/2022/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội để xem xét, ký ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
29/09/2022
19
09/2022/TT-BTNMT
Thông tư 09/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 68
WORD     PDF    
26/07/2022
20
08/2022/TT-BTNMT
Thông tư 08/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
05/07/2022
21
05/2022/TT-BTNMT
Thông tư 05/2022/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
30/06/2022
22
06/2022/TT-BTNMT
Thông tư 06/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
30/06/2022
23
07/2022/TT-BTNMT
Thông tư 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
30/06/2022
24
04/2022/TT-BTNMT
Thông tư 04/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
03/06/2022
25
04/2022/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT về việc ban hành Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 50
WORD     PDF    
03/06/2022
26
03/2022/TT-BTNMT
Thông tư 03/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận,lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 145
WORD     PDF    
28/02/2022
27
02/2022/TT-BTNMT
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 806
WORD     PDF    
10/01/2022
28
01/2022/TT-BTNMT
Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 43
WORD     PDF    
07/01/2022
29
18/2021/TT-BTNMT
Thông tư 18/2021/TT-BTNMT ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 92
WORD     PDF    
29/10/2021
30
19/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 70
WORD     PDF    
29/10/2021
12345678910...>>