Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1489

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1877436

Tổng số người online: 39

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 608

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
14/2022/TT-BTNMT
Thông tư 14/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
27/10/2022
2
13/2022/TT-BTNMT
Thông tư 13/2022/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
27/10/2022
3
15/2022/TT-BTNMT
Thông tư: 15/2022/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím (đề nghị dung bản Thông tư số 15)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 2
WORD     PDF    
27/10/2022
4
12/2022/TT-BTNMT
Thông tư 12/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
24/10/2022
5
10/2022/TT-BTNMT
Thông tư số: 10/2022/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội để xem xét, ký ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
29/09/2022
6
09/2022/TT-BTNMT
Thông tư 09/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
26/07/2022
7
08/2022/TT-BTNMT
Thông tư 08/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
05/07/2022
8
05/2022/TT-BTNMT
Thông tư 05/2022/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
30/06/2022
9
06/2022/TT-BTNMT
Thông tư 06/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
30/06/2022
10
07/2022/TT-BTNMT
Thông tư 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
30/06/2022
11
04/2022/TT-BTNMT
Thông tư 04/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
03/06/2022
12
04/2022/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT về việc ban hành Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
03/06/2022
13
03/2022/TT-BTNMT
Thông tư 03/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận,lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 101
WORD     PDF    
28/02/2022
14
02/2022/TT-BTNMT
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 700
WORD     PDF    
10/01/2022
15
01/2022/TT-BTNMT
Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
07/01/2022
16
18/2021/TT-BTNMT
Thông tư 18/2021/TT-BTNMT ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 81
WORD     PDF    
29/10/2021
17
19/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 63
WORD     PDF    
29/10/2021
18
20/2021/TT-BTNMT
Thông tư 20/2021/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
29/10/2021
19
17/2021/TT-BTNMT
Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 231
WORD     PDF    
14/10/2021
20
16/2021/TT-BTNMT
Thông tư 16/2021/TT-BTNMT ban hành quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 101
WORD     PDF    
27/09/2021
21
14/2021/TT-BTNMT
Thông tư 14/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dưng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 102
WORD     PDF    
31/08/2021
22
15/2021/TT-BTNMT
Thông tư 15/2021/TT-BTNMT Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 135
WORD     PDF    
31/08/2021
23
13/2021/TT-BTNMT
Thông tư 13/2021/TT-BTNMT Quy định về thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 36
WORD     PDF    
30/08/2021
24
11/2021/TT-BTNMT
Thông tư 11/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 205
WORD     PDF    
06/08/2021
25
09/2021/TT-BTNMT
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 832
WORD     PDF    
28/07/2021
26
08/2021/TT-BTNMT
Thông tư 08/2021/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 68
WORD     PDF    
30/06/2021
27
07/2021/TT-BTNMT
Thông tư 07/2021/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 269
WORD     PDF    
30/06/2021
28
06/2021/TT-BTNMT
Thông tư 06/2021/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum để xem xét, ký ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 72
WORD     PDF    
30/06/2021
29
10/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 272
WORD     PDF    
30/06/2021
30
04/2021/TT-BTNMT
Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 64
WORD     PDF    
29/05/2021
12345678910...>>