Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746724

Tổng số người online: 22

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
23/2019/TT-BTNMT
Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
03/02/2020
2
28/2019/TT-BTNMT
Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
3
26/2019/TT-BTNMT
Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
4
27/2019/TT-BTNMT
Thông tư 27/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
5
24/2019/TT-BTNMT
Thông tư 24/2019/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
6
25/2019/TT-BTNMT
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/12/2019
7
22/2019/TT-BTNMT
Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
25/12/2019
8
21/2019/tt-btnmt
Thông tư số 21/2019/tt-btnmt Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
20/12/2019
9
20/2019/TT-BTNMT
Thông tư 20/2019/TT-BTNMT ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
18/12/2019
10
19/2019/TT-BTNMT
Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 8/11/2019 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/11/2019
11
18/2019/TT-BTNMT
Thông tư 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 Ban hành Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
31/10/2019
12
17/2019/TT-BTNMT
Thông tư 17/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/10/2019
13
16/2019/TT-BTNMT
Thông tư 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/09/2019
14
15/2019/TT-BTNMT
Thông tư 15/2019/TT-BTNMT ngày 11/9/2019 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại,phát triển sản phẩm thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
11/09/2019
15
14/2019/TT-BTNMT
Ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc trực tiếpphục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
16/08/2019
16
13/2019/TT-BTNMT
Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
07/08/2019
17
12/2019/TT-BTNMT
Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/08/2019
18
11/2019/TT-BTNMT
Thông tư 11/2019/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
26/07/2019
19
10/2019/TT-BTNMT
Thông tư 10/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
08/07/2019
20
08/2019/TT-BTNMT
Thông tư 08/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
21
07/2019/TT-BTNMT
Thông tư 07/2019/TT-BTNMT Ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
22
09/2019/TT-BTNMT
Thông tư 09/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
05/07/2019
23
05/2017/TT-BTNMT
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/06/2019
24
06/2019/TT-BTNMT
Thông tư 06/2019/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/06/2019
25
04/2019/TT-BTNMT
Thông tư 04/2019/TT-BTNMT Về việc trình ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn,thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
30/05/2019
12345678910...>>