Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1510

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 2042099

Tổng số người online: 16

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 78

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
22/VBHN-BTNMT
Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của TTCP về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
10/12/2018
2
21/VBHN-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/ND-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
10/12/2018
3
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Thông tư 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 62
WORD     PDF    
30/06/2016
4
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
30/06/2016
5
12/2016/TTLT/BTNMT-BTC
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
Lượt xem: 34
WORD     PDF    
24/06/2016
6
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 57
WORD     PDF    
23/06/2016
7
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 115
WORD     PDF    
22/06/2016
8
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 198
WORD     PDF    
22/06/2016
9
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
22/06/2016
10
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
16/05/2016
11
05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Thông tư số 05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển xử lý việc bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 78
WORD     PDF    
16/05/2016
12
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
08/12/2015
13
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
08/12/2015
14
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
08/12/2015
15
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
08/12/2015
16
56/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
08/12/2015
17
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
08/12/2015
18
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
07/12/2015
19
178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
12/11/2015
20
30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
09/06/2015
21
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
04/04/2015
22
15/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 21
WORD     PDF    
04/04/2015
23
16/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 36
WORD     PDF    
04/04/2015
24
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
04/04/2015
25
15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 49
WORD     PDF    
04/04/2015
26
16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc sở TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
04/04/2015
27
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất,
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 68
WORD     PDF    
04/04/2015
28
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
22/12/2014
29
48/2014/TTLT- BYT-BTNMT
Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT- BYT-BTNMT Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 64
WORD     PDF    
22/12/2014
30
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
26/11/2014
123