Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 746667

Tổng số người online: 18

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
22/VBHN-BTNMT
Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của TTCP về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
2
21/VBHN-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/ND-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
3
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
WORD PDF
30/06/2016
4
12/2016/TTLT/BTNMT-BTC
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
WORD PDF
24/06/2016
5
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
WORD PDF
22/06/2016
6
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
WORD PDF
16/05/2016
7
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
WORD PDF
08/12/2015
8
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
WORD PDF
08/12/2015
9
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
WORD PDF
08/12/2015
10
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
WORD PDF
08/12/2015
11
56/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
WORD PDF
08/12/2015
12
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
WORD PDF
08/12/2015
13
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
WORD PDF
07/12/2015
14
178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
WORD PDF
12/11/2015
15
30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”
WORD PDF
09/06/2015
16
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
WORD PDF
04/04/2015
17
15/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
04/04/2015
18
16/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
04/04/2015
19
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
WORD PDF
22/12/2014
20
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
WORD PDF
26/11/2014
21
61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
WORD PDF
14/11/2014
22
160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
WORD PDF
29/10/2014
23
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
Thông tư liên tịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
WORD PDF
09/09/2014
24
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
WORD PDF
28/08/2014
25
04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755-TTg về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặ biệt khó khăn
WORD PDF
18/11/2013
123