Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 563861

Tổng số người online: 11

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VĂN BẢN KHÁC

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
07/BVHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
2
06/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
3
05/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
4
04/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
5
03/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về bản đồ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
6
02/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về hồ sơ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
7
01/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/09/2019
8
16/VBHN-BTNMT
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
9
06/VBHN-BTNMT
Nghị định về quản lý chất thải phế liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
10
03/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
11
10/VBHN-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng ô - dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm giảm tầng ô - dôn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
12
07/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
13
09/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
14
13/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
15
14/VBHN-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
16
12/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định về giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
17
11/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
18
08/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
19
04/VBHN-BTNMT
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
20
01/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
21
05/VBHN-BTNMT
Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
22
01/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
17/03/2015