Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1457

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1704848

Tổng số người online: 45

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VĂN BẢN HỢP NHẤT

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 53

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
15/VBHN-BTNMT
ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
07/06/2022
2
16/VBHN-BTNMT
Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
07/06/2022
3
14/VBHN-BTNMT
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 91
WORD     PDF    
16/05/2022
4
13/VBHN-BTNMT
văn bản hợp nhất đối với Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
18/04/2022
5
12/VBHN - BTNMT
Về việc ban hành hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
28/03/2022
6
12/VBHN-BTNMT
V/v hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựctài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 80
WORD     PDF    
28/03/2022
7
11/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 38
WORD     PDF    
22/03/2022
8
06/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 160
WORD     PDF    
28/02/2022
9
10/VBHN-BTNMT
Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 151
WORD     PDF    
28/02/2022
10
09/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 109
WORD     PDF    
28/02/2022
11
05/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 77
WORD     PDF    
28/02/2022
12
08/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
28/02/2022
13
07/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 24
WORD     PDF    
28/02/2022
14
04/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 83
WORD     PDF    
28/02/2022
15
03/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 117
WORD     PDF    
28/02/2022
16
02/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 56
WORD     PDF    
28/02/2022
17
01/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 96
WORD     PDF    
28/02/2022
18
05/VBHN
Ban hành văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 423
WORD     PDF    
30/06/2021
19
05/VBHN-BTNMT
văn bản hợp nhất số 05/VBHN -BTNMT Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 80
WORD     PDF    
30/06/2021
20
05/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 741
WORD     PDF    
07/08/2020
21
06/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 199
WORD     PDF    
07/08/2020
22
07/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 296
WORD     PDF    
07/08/2020
23
08/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 375
WORD     PDF    
07/08/2020
24
04/VBHN-BTNMT
Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 97
WORD     PDF    
09/07/2020
25
02/VBHN-BTNMT
Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
11/05/2020
26
03/VBHN-BTNMT
Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 29
WORD     PDF    
11/05/2020
27
Số: 01/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 116
WORD     PDF    
19/03/2020
28
11/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 640
WORD     PDF    
25/10/2019
29
10/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 55
WORD     PDF    
25/10/2019
30
09/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Về quản lý chất thải và phế liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 234
WORD     PDF    
25/10/2019
12