Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 437191

Tổng số người online: 6

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VĂN BẢN KHÁC

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
16/VBHN-BTNMT
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
2
06/VBHN-BTNMT
Nghị định về quản lý chất thải phế liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
3
03/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
4
10/VBHN-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng ô - dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm giảm tầng ô - dôn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
5
07/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
6
09/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
7
13/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
8
14/VBHN-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
9
12/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định về giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
10
11/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
11
08/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
12
04/VBHN-BTNMT
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
13
01/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
14
05/VBHN-BTNMT
Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2018
15
01/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
17/03/2015