Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1431

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1503423

Tổng số người online: 19

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VĂN BẢN HỢP NHẤT

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 36

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
05/VBHN
Ban hành văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 369
WORD     PDF    
30/06/2021
2
05/VBHN-BTNMT
văn bản hợp nhất số 05/VBHN -BTNMT Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
30/06/2021
3
05/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về NGHỊ ĐỊNH Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 699
WORD     PDF    
07/08/2020
4
06/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 180
WORD     PDF    
07/08/2020
5
07/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 274
WORD     PDF    
07/08/2020
6
08/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 345
WORD     PDF    
07/08/2020
7
04/VBHN-BTNMT
Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 91
WORD     PDF    
09/07/2020
8
02/VBHN-BTNMT
Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
11/05/2020
9
03/VBHN-BTNMT
Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
11/05/2020
10
Số: 01/VBHN-BTNMT
Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 97
WORD     PDF    
19/03/2020
11
11/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 618
WORD     PDF    
25/10/2019
12
10/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 51
WORD     PDF    
25/10/2019
13
09/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Về quản lý chất thải và phế liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 215
WORD     PDF    
25/10/2019
14
08/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 149
WORD     PDF    
25/10/2019
15
07/BVHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 139
WORD     PDF    
12/09/2019
16
06/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 78
WORD     PDF    
12/09/2019
17
05/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 113
WORD     PDF    
12/09/2019
18
04/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 131
WORD     PDF    
12/09/2019
19
03/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về bản đồ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 147
WORD     PDF    
12/09/2019
20
02/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về hồ sơ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 126
WORD     PDF    
12/09/2019
21
01/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12/9/2019 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 162
WORD     PDF    
12/09/2019
22
16/VBHN-BTNMT
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
10/12/2018
23
06/VBHN-BTNMT
Nghị định về quản lý chất thải phế liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 57
WORD     PDF    
28/11/2018
24
03/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 74
WORD     PDF    
28/11/2018
25
10/VBHN-BTNMT
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng ô - dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm giảm tầng ô - dôn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
28/11/2018
26
07/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 23
WORD     PDF    
28/11/2018
27
09/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
WORD     PDF    
28/11/2018
28
13/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 87
WORD     PDF    
28/11/2018
29
14/VBHN-BTNMT
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
28/11/2018
30
12/VBHN-BTNMT
Nghị định quy định về giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 51
WORD     PDF    
28/11/2018
12