Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1502

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1976854

Tổng số người online: 25

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN VĂN BẢN HỢP NHẤT

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 69

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
04/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 139
WORD     PDF    
12/08/2022
2
17/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
20/06/2022
3
16/VBHN-BTNMT
ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
09/06/2022
4
15/VBHN-BTNMT
ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 10
WORD     PDF    
07/06/2022
5
15/VBHN-BTNMT
ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 63
WORD     PDF    
07/06/2022
6
16/VBHN-BTNMT
Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 34
WORD     PDF    
07/06/2022
7
14/VBHN-BTNMT
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 199
WORD     PDF    
16/05/2022
8
14/VBHN-BTNMT
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP) Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 27
WORD     PDF    
16/05/2022
9
13/VBHN-BTNMT
văn bản hợp nhất đối với Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
18/04/2022
10
13/VBHN-BTNMT
văn bản hợp nhất đối với Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 51
WORD     PDF    
18/04/2022
11
12/VBHN - BTNMT
Về việc ban hành hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
28/03/2022
12
12/VBHN-BTNMT
V/v hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựctài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 95
WORD     PDF    
28/03/2022
13
11/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
22/03/2022
14
11/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
22/03/2022
15
02/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
28/02/2022
16
03/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 40
WORD     PDF    
28/02/2022
17
05/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
28/02/2022
18
06/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
28/02/2022
19
07/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
28/02/2022
20
08/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
28/02/2022
21
09/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
28/02/2022
22
10/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyen và Môi trường
Lượt xem: 13
WORD     PDF    
28/02/2022
23
06/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 180
WORD     PDF    
28/02/2022
24
10/VBHN-BTNMT
Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 193
WORD     PDF    
28/02/2022
25
09/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 142
WORD     PDF    
28/02/2022
26
05/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 94
WORD     PDF    
28/02/2022
27
08/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 59
WORD     PDF    
28/02/2022
28
07/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 40
WORD     PDF    
28/02/2022
29
04/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 113
WORD     PDF    
28/02/2022
30
03/VBHN-BTNMT
Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 155
WORD     PDF    
28/02/2022
123