Cơ quan ban hành
 
    Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 426922

Tổng số người online: 11

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH

Từ khóa:
STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
149/QĐ-TTg
Quyết định số 149/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
01/02/2019
2
19/VBHN-BTNMT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
3
17/VBHN-BTNMT
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
10/12/2018
4
15/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
12/03/2018
5
03/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
23/01/2018
6
06/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
23/01/2018
7
02/2018/QĐ-TTg
Quyết định 02/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
WORD PDF
17/01/2018
8
48/2017/QĐ-TTg
Quyết định 48/2017/QĐ-TTg về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
12/12/2017
9
1899/QĐ-TTg
Quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
28/11/2017
10
63/2015/QĐ-TTg
Quyết định về chính sách hỗ trợ nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
WORD PDF
10/12/2015
11
2325/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
11/09/2015
12
23/2015/QĐ-TTg
Quyết định về cơ chế thành toàn bằng quỹ đất khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao
WORD PDF
26/06/2015
13
16/2015/QĐ-TTg
Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
WORD PDF
22/05/2015
14
3263/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng TNMT miền Trung
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
31/12/2014
15
78/2014/QĐ-TTg
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
26/12/2014
16
78/2014/QĐ-TTg
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
WORD PDF
26/12/2014
17
76/2014/QĐ-TTG
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
WORD PDF
24/12/2014
18
73/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
WORD PDF
19/12/2014
19
69/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định thu tiền sử dụng đất từ sắp xếp nhà đất của các đơn vị quốc phòng
WORD PDF
10/12/2014
20
2186/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TNMT tp. Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
03/10/2014
21
44/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
22
46/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
WORD PDF
15/08/2014
23
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
WORD PDF
01/08/2014
24
43/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
WORD PDF
01/08/2014
25
1266/QĐ-BTNMT
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Minh Quang
WORD PDF
30/06/2014
12345