Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1431

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1503508

Tổng số người online: 35

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 456

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
1973/QĐ-TTg
Quyết định 1973/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 81
WORD     PDF    
23/11/2021
2
1970/QĐ-TTg
Quyết định số 1970/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 16
WORD     PDF    
23/11/2021
3
2028/QĐ-BTNMT
Quyết định 2028/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 32
WORD     PDF    
22/10/2021
4
1383/QĐ-TTg
Quyết định số Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 48
WORD     PDF    
04/08/2021
5
1316/QĐ-TTg
Quyết định số 1316/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 67
WORD     PDF    
22/07/2021
6
01/QĐ-HĐTĐ
Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐ Ban hành Quy chế thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 28
WORD     PDF    
27/05/2021
7
876/QĐ-BTNMT
Quyết định số 876/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 34
WORD     PDF    
10/05/2021
8
18/2021/QĐ-TTG
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 200
WORD     PDF    
22/04/2021
9
509/QĐ-TTG
Quyết định số 509/QĐ-TTg về thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
31/03/2021
10
343/QĐ-TTG
Quyết định số 343/QĐ-TTG Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 87
WORD     PDF    
12/03/2021
11
417/QĐ-BTNMT
Quyết định số 417/QĐ-BTNMT về Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 25
WORD     PDF    
10/03/2021
12
310/QĐ-TTG
Quyết định số 310/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụcông tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 31
WORD     PDF    
08/03/2021
13
341/QĐ-BTNMT
Quyết định số 341/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 12
WORD     PDF    
26/02/2021
14
216/QĐ-TTG
Quyết định sô 216/QĐ-TTG Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 39
WORD     PDF    
19/02/2021
15
109/QĐ-BTNMT
Quyết định số 109/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
20/01/2021
16
3120/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3120/QĐ-BTNMT Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở TNMT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
31/12/2020
17
3121/QĐ-BTNMT
Quyết định số 3121/QĐ-BTNMT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức dnah nghề nghiệp viên chức ngành TNMT hạng II
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 52
WORD     PDF    
31/12/2020
18
2950/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT về Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
28/12/2020
19
2183 /QĐ-TTg
Quyết định số 2183/QĐ-TTG về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
21/12/2020
20
01/QĐ-BCĐ
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
18/12/2020
21
01/QĐ-BCĐ
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo dự án“Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 26
WORD     PDF    
18/12/2020
22
2737/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2737/QĐ-BTNMT về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 30
WORD     PDF    
04/12/2020
23
2737/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2737/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 22
WORD     PDF    
04/12/2020
24
1660/QĐ-TTG
Quyết định số 1660/QĐ-TTG Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 49
WORD     PDF    
26/10/2020
25
2184/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2184/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
05/10/2020
26
1619 /QĐ-TTg
Quyết định số 1619 /QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 50
WORD     PDF    
20/09/2020
27
1868/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 15
WORD     PDF    
24/08/2020
28
1868/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 8
WORD     PDF    
24/08/2020
29
01/QĐ-UBCĐQG
Quyết định số 01/QĐ-UBCĐQG ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
21/08/2020
30
01/QĐ-UBCĐQG
Quyết định số 01/QĐ-UBCĐQGVề việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
21/08/2020
12345678910...>>