Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1423

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1329274

Tổng số người online: 49

 
 

TÌM KIẾM VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT

Từ khóa:

Tìm nâng cao

Tổng số bản ghi tìm thấy: 85

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
38/NQ-CP
Nghị quyết số 38/NQ-CP Về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Phi Dự án “Tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 14
WORD     PDF    
29/03/2021
2
35/NQ-CP
Nghị quyết số 35/NQ-CP Về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Phi dự án “Hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương từ Chính phủ Nhật Bản”
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 7
WORD     PDF    
25/03/2021
3
76/NQ-CP
Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 42
WORD     PDF    
22/05/2020
4
77/NQ-CP
Nghị quyết số 77/NQ-CP Về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Vạn Mai do lịch sử để lại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 19
WORD     PDF    
22/05/2020
5
67/NQ-CP
Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 37
WORD     PDF    
12/05/2020
6
26/NQ-CP
Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 76
WORD     PDF    
05/03/2020
7
103/NQ-CP
Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 18
WORD     PDF    
14/11/2019
8
103/NQ-CP
Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
14/11/2019
9
83/NQ-CP
Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 11
WORD     PDF    
07/10/2019
10
84/NQ-CP
Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
07/10/2019
11
85/NQ-CP
Nghị định số 85/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
07/10/2019
12
86/NQ-CP
Nghị định số 86/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của TP. Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
07/10/2019
13
87/NQ-CP
Nghị định số 87/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
07/10/2019
14
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 20
WORD     PDF    
04/09/2019
15
64/NQ-CP
Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 33
WORD     PDF    
04/09/2019
16
161/NQ-CP
Nghị quyết số 161/NQ-CP Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016 - 2020)
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
31/12/2018
17
161/NQ-CP
Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016 - 2020)
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 9
WORD     PDF    
31/12/2018
18
149/NQ-CP
Nghị quyết số 149/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
13/12/2018
19
143/NQ-CP
Nghị quyết số 143/NQ-CP của chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
14/11/2018
20
144/NQ-CP
Nghị quyết số 147/NQ-CP Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 6
WORD     PDF    
14/11/2018
21
122/NQ-CP
Nghị định số 122/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
01/10/2018
22
117/NQ-CP
Nghị định số 117/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 5
WORD     PDF    
06/09/2018
23
113/NQ-CP
Nghị định số 113/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
30/08/2018
24
108/NQ-CP
Nghị định số 108/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
16/08/2018
25
106/NQ-CP
Nghị định số 106/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đăk Lăk
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
14/08/2018
26
101/NQ-CP
Nghị định số 101/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
03/08/2018
27
98/NQ-CP
Nghị định số 98/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1
WORD     PDF    
27/07/2018
28
96/NQ-CP
Nghị định số 96/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 4
WORD     PDF    
26/07/2018
29
92/NQ-CP
Nghị định số 92/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 0
WORD     PDF    
11/07/2018
30
79/NQ-CP
Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 3
WORD     PDF    
19/06/2018
123