Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1335

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1067675

Tổng số người online: 29

 
 

1.Các văn bản được quan tâm, xem nhiều nhất

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 2827
WORD       PDF      
23/06/2014
2
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 809
WORD       PDF      
21/06/2012
3
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 806
WORD       PDF      
05/05/2020
4
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 794
WORD       PDF      
23/06/2014
5
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 759
WORD       PDF      
13/05/2019
6
25/2019/TT-BTNMT
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 731
WORD       PDF      
31/12/2019
7
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 589
WORD       PDF      
29/11/2013
8
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 422
WORD       PDF      
15/06/2018
9
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 372
WORD       PDF      
27/12/1993
10
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 358
WORD       PDF      
14/06/2018
11
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 310
WORD       PDF      
25/06/2015
12
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 309
WORD       PDF      
17/11/2010
13
06/2020/NĐ-CP
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 NĐ số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 282
WORD       PDF      
03/01/2020
14
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 265
WORD       PDF      
15/11/2010
15
11/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 255
WORD       PDF      
25/10/2019

2.Các chủ đề được quan tâm, xem nhiều nhất